МИГ-Лом приема проекти за подобряване живота на хора с увреждания

МИГ-Лом приема проекти за подобряване живота на хора с увреждания МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП РЧР.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ ЛОМ.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в семейна среда.
2. Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими групи, чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността.
3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
4. Местни социални дейности за социално включване.
Общ бюджет по тази покана: 195 580,00 лв.
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg и http://miglom.org
Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17.30 часа на 05.09.2019 година.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
05.08.2019, 16:03 часа
446 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha