Среща на дърводобивните фирми в Северозападно държавно предприятие Враца

Среща на дърводобивните фирми в Северозападно държавно предприятие Враца На 20.11.2019 г., от 10.30 ч. в заседателната зала на ЦУ на „Северозападно държавно предприятие“ ДП Враца, в изпълнение на Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на дейност на СЗДП ДП през 2020 г.
На срещата са поканени и присъстваха представители на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и на други организации на ползватели на дървесина.
Консултацията се проведе между ръководството на СЗДП ДП и заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски територии, при следния дневен ред:
1. Представяне на годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. в териториалните поделения на СЗДП ДП Враца.
2. Предложения за вида на предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба /продажба на стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад/.
3. Дискусия по т. 1 и т. 2.
Срещата се откри от инж. Цветко Цветков – директор на СЗДП ДП и протече по предварително обявения дневен ред.
По т. 1 от дневния ред докладва инж. Боян Бенов – началник отдел „Стопанисване и ползване“ в СЗДП ДП, който подробно запозна присъстващите с Годишния план за ползване на дървесина в СЗДП ДП за 2020 г., като отбеляза, че същият е публикуван в нормативно определения срок на интернет страницата на държавното предприятие и всеки може да се запознае с него.
По т. 2 от дневния ред докладва инж. Димитър Шишков – заместник директор на СЗДП ДП, който запозна присъстващите с предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020 г., съгласно действащата нормативна уредба /продажба на стояща дървесина на корен, възлагане добив на дървесина и продажба на добита дървесина от склад, съответно чрез търг с явно наддаване, търг с тайно наддаване, електронен търг с наддаване и открит конкурс/. Същият представи и информация за планираните количества по сключените дългосрочни договори за 2020 г., както и за преходните количества по действащите дългосрочни договори.  
По т. 3 взеха отношение всички от присъстващите, като след проведената дискусия за политиката и практиката в областта на ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост през 2020 г., участниците предложиха следното:
1. Министерството на земеделието, храните и горите да направи постъпки за предложение дърводобивните и дървопреработвателните фирми и предприятия да могат да кандидатстват  за закупуване на  техника за добив и преработка на дървесина по европейски програми.
2. Продажбата на дървесина от СЗДП ДП през 2020 г. да се планира съгласно разписаните в нормативната уредба начини, а именно: присъствени и електронни търгове с тайно и явно наддаване.
3. СЗДП ДП да формира и да предложи нови обекти дървесина за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина.
Дърводобивните фирми бяха единодушни, че дърводобивът в България е нерентабилен, поради липса на техника, кадри и  разпокъсаност на горските територии – държавна собственост. В същото време фирмите, потребители на дървесина твърдят, че ще се ориентират към пазари в Западна Европа, поради по – ниската стойност на дървесината там.
Ръководството на СЗДП ДП представи информация на присъстващите, че в последните три календарни години, цената на дървесината се е увеличила с 2 до 3 % за дребноразмерната дървесина и с 5 до 6 % за едрата дървесина, което е в резултат от наддаванията по време на предходни процедури.
22.11.2019, 10:49 часа
677 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha