"АЕЦ Козлодуй" ЕАД обявява инвестиционно предложение

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД обявява инвестиционно предложение “АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Полагане на трайна пътна настилка на буферен паркинг за нуждите на ЕП-2 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.
Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в РИОСВ – гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81, Враца.
Информация за    инвестиционно  предложение:
“Полагане на трайна пътна  настилка  на  буферен паркинг за нуждите на ЕП-2 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” – т. 2.237.1 от ИП
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на трайна пътна настилка на буферен  паркинг,  подходяща  за  целогодишно  ползване с организирано отвеждане на дъждовните води. Инвестиционното  предложение  има  за цел  да  се  осигури достъпна среда, като  се обособят  максимален брой  паркоместа за  нуждите на Електропроизводство-2  на  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща  използвана площ;  необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на  съществуваща  или необходимост от изграждане на нова техническа  инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи  и  др.), предвидени  изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Буферният паркинг ще се ситуира в западната част на площадка АЕЦ „Козлодуй” в близост до КПП „Запад”, като площта която заема е 8202.72 кв.м., с приблизителни размери: дължина - 120.00 м. ширина -65.00 м.Предвижда се изграждане на паркинг с общ брой на паркоместата – 338 бр., от които 5 бр. са за паркиране на коли на хора с трайни увреждания и 3 бр. за бусове. До входа на паркинга ще се оставят места за паркиране на 20 велосипеда.
Паркоместата за леките автомобили са с размери 2.40/5.00, разположени по дългата страна на имота в пет отделни  секции  като  средните  секции  са с двойно  разположени паркоместа.За бусовете паркоместата са с размери 3.50/10.00 м. В двата края на двойните секции паркоместа има свободна площ маркирана с боя която определя буферна площ извън паркоместата  и  уличното  платно.  Целия  паркинг  се  ограничава  от градински  бордюр, завършващ асфалтовата настилка.
Отводняването на паркинга от дъждовните води ще е в открити канавки, разположени по две от страните му.Около асфалтовата площ ще се изравнява терена и ще се затревява.Пътната конструкция ще е за категория на движение „леко”:
•4 см  плътен асфалтобетон тип А
•6 см асфалтова смес за основен пласт на покритието
•20 см тр. камък с непр. Зърнометрия
•30 см -ОБЩА ДЕБЕЛИНА.
В зоната на входа/ изхода на паркинга ще се предвидят тротоари, след оформяне на земното легло ще се положи конструкция от плътен асфалтобетон с дебелина 4 cм., неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см. и трошен камък с дебелина 20 см.
Входът и изхода на паркинга ще се раздели с остров, оформен с бетонни бордюри, с цел разделяне на потока от МПС, а пътната част ще е с ширина 6.50м., с по две ленти на вход и изход.
Ще се монтират осветителни тела на стоманенотръбни стълбове с височина Н=8м над терен. Новите стълбове  за  осветление  ще  бъдат  с  фундаменти  с  размери  110/110/100cм. Предвижда се монтаж на мълниеприемен прът с Н=1,5м на всеки стълб за осветление. По  площадката  кабелите ще  се  изтеглят  в подземна  тръбна  мрежа с PVC тръби Ø50мм, положени в изкоп с дълбочина 80 см. По трасето на тръбната мрежа преходите ще се извършат чрез изграждане на ревизионни шахти. При изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура, както и ползване на взрив.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи  по  реда  на  специален  закон, орган  по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: Строежът подлежи  на  съгласувателен  и разрешителен  режим съгласно Закона  за устройство на територията (ЗУТ).Одобряващият орган е Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
4. Местоположение: Територията,  на  която  ще  се  изпълнява инвестиционно  предложение се ситуира в близост до площадката на АЕЦ „Козлодуй”, в имот No 000219, находящ се в землището на с. Хърлец, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно Нотариален акт No 139 / 13.06.2012 год. за констатиране право на собственост върху недвижим имот. Не се засягат защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Инвестиционното  предложение не води до промяна  на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Природни  ресурси,  предвидени  за  използване  по  време  на  строителството  и експлоатацията:Природни ресурси – трошен камък и др. Строителни материали – асфалт, бетон, тръби, арматура и др.6. Очаквани  вещества,  които  ще  бъдат  емитирани  от  дейността,  в  т.ч.  приоритетни  и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: В  процеса  на работа не  се  очаква  емитиране  на  опасни  вещества,  при  които  се осъществява или е възможен контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна и пътно-транспортна техника.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Отпадъци от  строителни  дейности  в  периода  на  строителството – бетонови, пластмасови (тръби), дървесен материал (кофраж) и смесени отпадъци от строителството от съпътстващи  дейности,  при  които  е  невъзможно разделянето  на  малки  количества  от различни СО .Третирането  и  транспортирането  на  отпадъците  от строителните  дейности  ще  се извършва  от  Изпълнителя  на  строежа,  въз  основа  на  писмен  договор  с Възложителя,  в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на  отпадъците  по  чл.11,  ал.1  от  ЗУО  (ако  се  изисква  съгласно  действащата  наредба)  и вътрешните документи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
9. Отпадъчни води:При изпълнение на дейностите не се генерират отпадъчни води. Отводняването на паркинга от дъждовните води ще е в открити канавки разположени по две от страните му.
10.  Опасни  химични  вещества,  които  се  очаква  да  бъдат  налични  на  площадката  на предприятието/съоръжението:Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химични вещества при изпълнение на Инвестиционното предложение.
12.02.2020, 16:01 часа
1676 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha