Община Мездра напомня: Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 на сто е до 30 април

Община Мездра напомня: Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 на сто е до 30 април Крайният срок за плащане на такса битови отпадъци с 5% отстъпка при внасяне на цялото задължение обаче, остава непроменен - 30 април, напомнят от отдел „Местни приходи“ в Община Мездра.
Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, през 2020 г. отстъпка от 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.
Такса битови отпадъци, данък сгради и данък МПС се внасят на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври. След изтичането на всеки от тези срокове върху невнесеното задължение се начислява лихва.
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността.
Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие на 2020 г. - до 31 януари, за второто - от 1 февруари до 30 април, за третото - от 1 май до 31 юли, а за четвъртото - от 1 август до 31 октомври.
Задълженията за местни данъци и такси могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово (по банков път) в Банка “ДСК” ЕАД - клон Мездра по сметката на Община Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци,
44 28 00 - туристически данък.
• на касaтa на Община Мездра в Центъра за услуги и информация на гражданите - в брой или чрез ПОС устройство,
• в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД;
• в офисите на "Изипей" (EasyPay) АД,
• в “Обединена българска банка” (ОББ) АД,
• в Кметствата по населени места.
 
06.04.2020, 16:27 часа
263 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha