До 10 дни законопроектът на БСП за развитие на Северозападна България влиза в парламента

До 10 дни законопроектът на БСП за развитие на Северозападна България влиза в парламента До 10 дни в парламента ще бъде внесен законопроектът на БСП за устойчиво развитие на Северозападна България, стана ясно на пресконференция във Враца с участието на областния управител Ивайло Лилов и народния представител Анастас Попдимитров.
Областният съвет на БСП е внесъл предложенията от областта за изменение и допълнение към проекта на Закона за държавен фонд за устойчиво развитие на Северозападна България. Социалните и икономически показатели на региона се влошават с всяка изминала година, а националната статистика констатира, че едва 1.8% от преките чуждестранни инвестиции са направени в Северозападна България. Икономическите субекти реализират много по-ниски обороти от своите конкуренти в останалата част на страната, формират по-ниска брутна добавена стойност и не са в състояние да инвестират в иновативни и конкурентноспособни технологии, които да им дадат възможност да запазят съществуващите и излязат на нови пазари. Констатирано е, че тези предпоставки неминуемо водят и до ниска производителност на труда, недостатъчна печалба, ниски нива на заетост и незадоволително заплащане на труда. Всички тези пороци са свързани с несъстоятелната регионална политика и липсата на мерки за разкъсване на порочният кръг на обезлюдяване и крайно недостатъчен инвестиционен интерес към региона.
Законопроектът гарантира ясен меанизъм за компенсация и стимулиране на инвестиционната дейност. От областният съвет заявиха, че обръщат пирамидата на законотворческата дейност и дават възможност на гражданите и представителите на бизнеса да направят максимално ефективен механизма за финансиране и развитие на дейността им. В предложението се настоява за професионално управление на Фонда, ясен мандат от изпълнителната власт и гарантирани средства за всяка една от областите в региона. Задължително условие за адекватност на дейността му и ангажираността към региона е изнесеното управление на територията на региона и ангажиране на местните хора за реализиране на дейността му. За целта е приложено предложение до председателя на ПГ “БСП за България“ Корнелия Нинова в едно с мотивите към тях.

Мотивите за предложените изменения на Законопроекта за устойчиво развитие на Северозапада са: 
- Фондът, който се учредява с настоящия законопроект е с ясно изразена инвестиционна цел и механизми за въздействие върху икономическите субекти и общините в Северозападна България. Социалното и икономическо развитие на региона е ясно изразен приоритет, но следва да се отбележи, че с механизмите на инвестиционната политика не е възможно да се извършва държавно подпомагане (в смисъла на безвъзмездно финансиране). По тази причина и за да не се създава двусмислие в законопроекта, думите „подпомагане и държавно подпомагане” са заменена във всички текстове от закона. Като механизма на действие ясно се дефинира в чл.1, ал.2 на законопроекта „чрез социално-икономически мерки, насочени към  стопанските субекти – физически и юридически лица и общините в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч”.
- Предлага се и следната промяна в структурата на управление на Фонда. В чл.2, ал.2 да се добави представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, като в същото време се даде възможност на министрите да определят ресорни зам.-министри, които да участват в работата на УС и координират работата на Фонда с ресорното министерство. Считаме, че ангажирането на областните управители от региона с функции, коренно различаващи се от вменените им отговорности би затруднило, както работата на Фонда, така и Областната администрация. В тази връзка ви предлагаме да обмислите възможността в управителните органи на Фонда да бъде включен по един представител от всяка област, определени с решение на Министерски съвет. Това решение дава възможност да се съчетаят професионалните качества на лицата с ясно изразена политическа подкрепа и отговорност за изпълняваната дейност. В този смисъл предлагаме да отпадне и участието на двама представители от НСОРБ. Мотивите за това предложение са свързани с малкият брой представители (двама от над 50 общини), възлагането на подбор без ясни критерии и възможност за поставяне на изисквания за професионална компетентност и не на последно място с оглед на големите различия между малки общини и областни центрове, както и отразяване на спецификата на отделните области. 
- За преодоляването на изброените трудности, включването на представители на стопанския сектор и запазване на баланса между представителите на местната и изпълнителната власт, сме Ви предложили създаването на Консултативен съвет на фонда, който да обединява усилията на всички областни управители, по двама представители на местната власт от всяка област и по един регионален представител на национално представените работодателски организации. Предложена е и възможност за балансирано представителство на местната власт, при невъзможност за постигане на съгласие и излъчване на представители от съответната област. Фиксирано е и председателството на Консултативния съвет от ресорен зам.-председател на УС, което ще допринесе за тясна връзка и ангажираност на управителните органи с дейността на съвета. 
- За да се гарантира стабилност на управлението на фонда и ясен мандат за изпълнението приоритетите в управлението от изпълнителната власт, се предлага председателя и заместниците му в УС да бъдат утвърждавани от Министерски съвет по предложение на министър-председателя. За членовете на УС да има облекчаване на изискванията за придобита конкретна специалност, намаляване на срока и въвеждане на задължително условие за управленски, а не само професионален опит. С оглед на тригодишният хоризонт на инвестиционната програма, необходимостта от приемственост и устойчивост на управителните органи, предлагаме членовете (извън ресорните министри или зам.-министри) да бъдат назначени с три годишен срок в УС. Ясен политически знак към региона ще бъде позицията, управлението на Фонда да бъде позиционирано на територията на Северозападна България, като за подобряване на достъпа до дейността и контрола по изпълнението сме предложили създаване на териториални подразделения във всяка една област.
- Контролът върху дейността на Фонда, ефективното, законосъобразно и целесъобразно разходване на средства както и установяването на обстоятелствата по чл.4, ал.1 извеждат необходимостта от вменяване на задължение за контрол на външна за Фонда структура. Предвит ангажиментите на Министерския съвет към назначаване и освобождаване на Управителния съвет, приемане на стратегическите документи за развитие на фонда, които очертават и основните направления в дейността му, Ви предлагаме това да са звената на Главен инспекторат и Вътрешен одит към Министерския съвет. Във връзка с гореизложеното е необходимо да се помисли и върху възможността Фонда да бъде конституиран като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, по сметка на Министерски съвет.
- С цел разширяване на инвестиционните възможности и по-голяма свобода на действие в чл.6а предлагаме на УС да се даде възможност да регистрира и самостоятелни търговски дружества със 100% капитал и специална инвестиционна цел. 
- По повод на инвестиционната дейност в чл.7 се предлагат мерки за подобряване на финансовата ефективност на Фонда, при управление на временно свободните средства и намаляване на възможността за рефинансиране на средствата обратно в държавните сметки, а не към цели и дейности, присъщи за Фонда. Предложените изменения в чл.7,ал.1, т.5 ограничават възможността за злоупотреби с дружества, регистрирани на територията на Северозападна България, но не упражняващи дейността си в региона. За преодоляване на вътрешната конкуренция между областите и гарантиране на справедливо разпределение на ресурсите, местните сенатори от Враца предлагат и фиксиране на броя на инвестиционните портфейли, както и ограничение за максималните им стойности. С оглед на запазването интереса на партньорите и недопускане на изпадането им в зависимости в края на инвестиционния период с участие на фонда се предлага и увеличение на срока на задържане на активите от три на пет години. 
- Невъзможно е в рамките на един закон да се обхванат всички приоритетни дейности и направления в развитието на региона, още повече в тяхната динамика. По тази причина и с оглед на стартиралата процедура за подготовка на нов Регионален план за развитие на Северозападна България, средносрочните приоритети да бъдат детайлно разработени в него и възприети от управлението на фонда. За постигане на оптимални резултати и поставянето на цели, съпоставими с инвестиционният хоризонт на фонда, въвеждаме и понятието Регионална инвестиционна програма, която да е подчинена на регионалния план за развитие, но да има не толкова стратегически, а по-скоро целеви характер. Не на последно място още веднъж поставяме акцента върху социално-икономическата цел за възстановяване на региона. 
- В чл.8, ал.6 да се въведе едно изключение и то да е свързано с даване на гаранции и то само за общините. Смятаме този инструмент за ефективна възможност за запазване на разполагаемите средства на Фонда и в същото време за осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране на проектни дейности на общините. 
- Чл.9 описва същинската инвестиционна дейност на Фонда и нейните основни направления. В него общинските съветници са се постарали да обхванат максимално широко направленията и дейностите присъщи за един инвестиционен фонд, като в същото време сме следвали и нишката на социалният аспект в дейността му. Започвайки от въвеждането на гражданите – земеделски производители и упражняващи свободни професии, като субект на стопанската дейност, завършвайки с големи инвестиционни проекти в региона, а и необходимите за развитие на пазарните отношения и налагане на нови пазари на произведеното и предлагано като продукти и услуги в Северозападна България.
Определянето на условията и реда за финансиране на субектите е изцяло делегирано на Управителният съвет на Фонда, в координация с Консултативния съвет.
30.06.2020, 14:49 часа
1964 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha