Общинският съвет в Мездра определи нов размер на такса битови отпадъци за 2021 г. /снимки/

Общинският съвет в Мездра определи нов размер на такса битови отпадъци за 2021 г. /снимки/ Общинският съвет (ОбС) определи нов размер на такса смет за 2021 г. Решението бе взето на ноемврийската сесия на местния парламент, съобщиха от местната администрация.
То е мотивирано от увеличените разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, за обезвреждането им в депа и инсталации, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, което налага Община Мездра да покрива със собствени приходи голяма част от разходите за обезпечаване на този вид услуги. 
От догодина таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и на предприятия вече ще е в размер 6.10 лв. на 1000 лв. върху данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и на предприятията. По видове услуги таксата за Мездра и за и всички населени места на територията на общината е, както следва: 
• за услугата сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в размер 2.00 лв. на 1000 лв.; 
• за услугата обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения в размер 2.10 лв. на 1000 лв.;
• за услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер 2.00 лв. на 1000 лв. 
Размерът на такса смет за жилищни и нежилищни имоти на граждани и на предприятия, извън строителните граници, ще бъде в размер 4.50 лв. на 1000 лв. върху данъчната оценка на имотите. 
По предложение на кмета на Мездра ОбС прие мерки за подпомагане на таксиметровия бранш в условията на пандемията от COVID-19. Решено бе превозвачите да заплащат данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2021 г. в минималния годишен размер от 300 лв., а разликата от 100 лв. до размера на определения от ОбС данък от 400 лв. да бъде поета от държавния бюджет чрез компенсиране в бюджета на Община Мездра. При неполучаване на компенсациите в 6-месечен срок от предявяване на първото искане, изпълнението на мярката ще бъде прекратено. 
Приет бе финансов отчет за деветмесечието на тази година и финансово-икономически анализ на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД. От доклада става ясно, че въпреки негативните последствия от кризата, предизвикана от Covid-19, общинската болница отчита печалба от 215 000 лв. за деветте месеца на 2020 г., при 170 хил. лв. за същия период на миналата година, т. е. налице е увеличение с около 24.5%. В тази връзка кметът Иван Аспарухов благодари на управителя на дружеството д-р Съботинова и на нейния екип за усилията и грижите, които полагат за пациентите в условията на нарастващ брой заразени с коронавирусна инфекция. 
Съветниците решиха да бъде удължен с два месеца - до 25.02.2021 г., срока за погасяване на кредит, предоставен на Община Мездра от Фонд „ФЛАГ“ ЕАД за реализиране на проект „Енергийно ефективни мерки в многофамилни жилищни сгради в Мездра”, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
ОбС даде съгласие да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на „Ариел-ТН“ ЕООД - Мездра за инвестиционен проект „Винарска изба и семеен хотел“, който се реализира в административните граници на общината. 
Приети бяха също плановете за дейността на читалищата в община Мездра за 2021 г. 
 
27.11.2020, 11:40 часа
457 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha