„ВиК“ ООД – Враца сключи 3 договора за Инженеринг по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца“

„ВиК“ ООД – Враца сключи 3 договора за Инженеринг по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца“ „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“.
В изпълнение на Дейност 5. Проектиране, авторски надзор и строителство по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца" от проекта бе проведена открита процедура с предмет „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – водопроводна и канализационна мрежа, по четири обособени позиции”.
В резултат от проведената процедура на 11.02.2021 г. Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент по проекта и Възложител, сключи договори по три от обособените позиции (ОП), включени в обхвата на процедурата.
По обособена позиция №1 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Враца” и обособена позиция № 4 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Бяла Слатина“ са сключени договори с ОБЕДИНЕНИЕ РОГОЗЕН 2020 със съответните стойности - 9 838 267.89 лв. без ДДС (за ОП1) и 8 924 016.30 лв. без ДДС (за ОП4).Избраният изпълнител по обособена позиция № 2 „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Мездра“ е ДЗЗД МЕЗДРА 2020. Договорът е на стойност 4 273 617,00 лв. без ДДС.
Изпълнението на договорите е ключово за изпълнението на проекта и ще допринесе за изпълнение на приоритетите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и общите цели по проекта. Преди да започне реалното строителство, изпълнителите по договорите следва да разработят работни проекти, които ще бъдат съгласувани с компетентните органи за съответствие с приложимото законодателство.
Дейностите по горецитираните договори следва да приключат в периода февруари – август 2023 г.

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - гр. Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.
22.02.2021, 15:12 часа
451 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha