„ВиК“ ООД-Враца сключи последните си договори в изпълнение на проект по ОП „Околна среда 2014-2020“

„ВиК“ ООД-Враца сключи последните си договори в изпълнение на проект по ОП „Околна среда 2014-2020“ „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, в качеството си на Бенефициент, е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“.
В изпълнение на Дейност 5 бяха сключени последните договори по проекта, а именно „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”; „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Козлодуй” и „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“.
С подписването на тези договори „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца е възложило всички дейности заложени по проекта. Изпълнението им е ключово за проекта и ще допринесе за изпълнение на приоритетите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и общите цели на проекта. 
-------------------------------------------------www.eufunds.bg -----------------------------------------------------
Тази публикация е създадена в рамките на проект № BG16M1OP002-1.016-0002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Цялата отговорност за публикацията се носи от бенефициента „Водоснабдяване и Канализация“ ООД - гр. Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.
02.08.2021, 13:29 часа
688 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha