Окончателно: ВАС отстрани от длъжност общински съветник в Берковица

Окончателно: ВАС отстрани от длъжност общински съветник в Берковица ВАС отстрани местния сенатор Борис Костадинов от Общинския съвет в Берковица, научи агенция BulNews.
Сагата започва от началото на годината и приключва в края ѝ с оконочателно съдебно решение. То е на осми състав на Върховния административен съд, с № 12325 от 01.12.2021г. Причината за отстраняването на местния сенатор е неявяването му на заседания на общински съвет и съответно на комисиите, в които е избран.
Според ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
По делото пред първоинстанционния съд безспорно е установено, че  Б. Костадинов не е присъствал на пет заседания на Общински съвет - Берковица проведени на 17.03.2020 г. /извънредно заседание/, 08.10.2020 г. /извънредно заседание/, 27.11.2020 г. /редовно заседание проведено в последния работен петък от месеца/, 11.12.2020 г. /извънредно заседание/ и 18.12.2020 год. /редовно заседание проведено в последния работен петък от месеца/.
Безспорно е и обстоятелството, че общинският съветник не е уведомил Председателя на Общинския съвет Берковица за наличие на уважителни причини за отсъствие от заседанията, като това не е сторено нито преди, нито след приключване на заседанията.
С Решение № 83 от Протокол № 6/31.01.2020 г. на Общински съвет - Берковица са приети промени в Правилника за организацията и дейността на местния парламент, като по предложение на Б. Костадинов в чл. 29, ал. 1 от Правилника е направено следното изменение и допълнение - „Общински съвет - Берковица заседава в последния работен петък от месеца от 13 часа“.
Със същото решение е създадена и нова глава Единадесета „Звено по чл. 29а от ЗМСМА“ в Правилника,
което да осъществява организационно-техническото и административното обслужване на Общински съвет - Берковица.
С разпоредбата на чл. 88 от Правилника са очертани задълженията на звеното, подпомагащо и осигуряващо дейността на общинския съвет, като в т. 1 е посочено, че е длъжно да уведомява писмено или устно общинските съветници за заседанията на общинския съвет, за заседанията на постоянните и временните комисия, както и по други въпроси, касаещи компетенциите на общинските съветници.
При приемането на Решение № 83 от Протокол № 6/31.01.2020 г. на Общински съвет - Берковица е присъствал Б. Костадинов и е гласувал със „ЗА”, видно от протокола, при което от 17 избрани съветници, 17 са гласували „ЗА”.
Следователно това решение му е било известно и като вътрешнослужебен акт е следвало да го спазва.
По делото безспорно е установено обстоятелството, че датите и дневния ред за провежданите заседания са публикувани на интернет страницата на община Берковица в раздел „Новини“.
Отделно от това за всички заседания на Б. Костадинов са изпратени електронни писма на посочения от него актуален имейл адрес /електронна поща/, съдържащи деня, часа, мястото, проект за дневния ред и материалите за заседанието, а за извънредните е уведомяван и по телефона, като тези действия са осъществени от М. Русимова - технически сътрудник в звено по чл. 29а от ЗМСМА. Това налага извода, че Общинският съвет Берковица, чрез помощната си администрация /звеното по чл. 29а от ЗМСМА/, е изпълнил всички предварително поети задължения по уведомяването на общинските съветници за заседанията.
05.12.2021, 11:22 часа
1190 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha