Удължиха изпълнението на проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в Бяла Слатина /снимка/

Удължиха изпълнението на проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в Бяла Слатина /снимка/ Удължиха изпълнението на проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в Бяла Слатина, съобщиха от местната управа.
За целта, през миналия месец беше подписано допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ между Министерство на труда и социалната политика и Община Бяла Слатина. С него е удължен периодът за изпълнение на проекта до 31.12.2022 г., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 958 224 лв. Броят на децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите, пък e 850.
Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ е насочен към четири целеви групи: семейства с деца от от 0 до 7 г., включително с увреждания; деца в риск на възраст от 0 до 7 г.; родителите на тези деца; деца от 0 до 7 г., включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства.
Основните дейности по проекта, свързани с предоставянето на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства са:
1. Организация и управление на проекта
2. Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания
3. Подкрепа на семействата за ранно развитие на децата
4. Превенция и предотвратяване на детските заболявания
5. Мотивация и подготовка за равен старт в училище
6. Управление и функциониране на услугите
7. Информиране и публичност
Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване/ограничаване на бедността сред децата.
Специфичните цели са:
- Подобряване качеството и обхвата на услугите за ранно детско развитие в
община Бяла Слатина;
- Подобряване на достъпа до здравна грижа;
- Подкрепа за формиране на родителски умения и подобряване на семейната
среда сред уязвимите групи родители;
- Повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната сиситема.
05.12.2021, 15:21 часа
560 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha