Цената на водата в Монтана стигна до омбудсмана

Цената на водата в Монтана стигна до омбудсмана Омбудсманът Диана Ковачева отново настоява цените на ВиК услугите да не се променят.
Конкретният повод за новата препоръка до КЕВР е заложеното драстично повишение на цената на водата в Монтана. В одобрения бизнес план на ВиК е предвидено увеличение на цената с 23% спрямо цената за 2021 г. (от 3.115 лв на 3.834 лв). За 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да скочи с 49% спрямо 2021 г., т.е. на 4.652 лв. 
„В тежката икономическа ситуация в страната много домакинства ще изпитват още по-големи затруднения при плащане на по-висока цена за водата. Това, като ефектът на доминото, ще доведе до нарастване на несъбираемите вземания на дружеството, а оттам до прекъсване на жизненоважната услуга водоснабдяване“, категорична е Диана Ковачева.
Омбудсманът посочва още, че на 30 ноември 2021 г. четири общини  – Вършец, Георги Дамяново, Медковец и Чипровци са гласували „против“ Бизнес плана и ценовото предложение на „ВиК“ ООД – Монтана. Като на 31 март 2022 г. общините Вършец и Чипровци отново са гласували „против“ ревизирания бизнес план.
Проф. Ковачева подкрепя представените мотиви към отрицателните съгласувателни становища на изброените общини, защото предложените цени за периода 2022 – 2026 г. са прекалено високи и не отговарят на качеството на услугата. Освен това не се полагат достатъчно усилия за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, а в редица населени места водата се доставя предимно гравитачно, т.е. така предложената цена е икономически необоснована.
„Видно от констатациите в Доклада на работната група, ВиК операторът не постига 19 /от общо 30/ от определените с решение на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите. Част от тях са и единните показатели за ефективност – Непрекъснатост на водоснабдяването, Общи загуби на вода във водоснабдителната система, Налягане във водоснабдителната система, Рехабилитация на водопроводната мрежа, Ефективност на изграждане на водомерното стопанство, чието изпълнение/неизпълнение води до корекции в цената на ВиК услугата след третата година на регулаторния период“, пише общественият защитник.
От „ВиК“ – Монтана е представена писмена обосновка за отклоненията в показателите, която обобщено се свежда до това, че дружеството няма финансова възможност за постигане на предвидените индивидуални цели.
„Работната група е приела тази обосновка, което считам за смущаващо. Многократно съм подчертавала, че реални ползи от увеличението на цената на водата не се наблюдават, тъй като качеството на предоставяне на услугите не се подобрява“, категорична е Диана Ковачева.
Затова тя настоява КЕВР да не позволява необосновано увеличение на цената водата за клиентите на ВиК. ООД гр. Монтана
29.04.2022, 09:23 часа
926 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha