Одобриха годишния доклад на Плана за интегрирано развитие на община Монтана

Одобриха годишния доклад на Плана за интегрирано развитие на община Монтана На редовното си заседание съветниците одобриха годишния доклад да изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Монтана през 2022 г. В него се прави оценка и на ефективното и ефикасно изразходване на средствата от държавния и общински бюджет, както и финансирането от ЕС. Прави се преглед и на дейностите, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от заинтересовани страни за изпълнението на плана, вкл. конкретните проекти към него. Анализите са направени на база статистически данни за 2021 г.
През 2021 година населението в общината намалява с - 2,12% или 979 души спрямо предходната 2020 г. Намаляването на броя на населението в общината основно се дължи на намаляване на хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст, като най-вероятната причина за спада във втората група са случаите на коронавирус с летален край. Коефициентът на механичен прираст на населението е отрицателен - 3,71‰. Естественият прираст на населението в общината устойчиво се влошава, като коефициентът на естествен прираст намалява до - 18 % за 2021 г.
Продължава тенденцията за влошаване на „възрастовата зависимост” /население под 15 и над 65 год./ В община Монтана всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст се заместват от 63-ма млади хора. Изводът, който се прави в доклада е, че проблемите с намирането на кадри за икономиката на територията на общината продължават да са на дневен ред.
За година предприятията намаляват с 5, а заетите в тях нарастват с 12 души. Стойността на произведената продукция нараства с над 102 000 хил. лв., а приходите от продажби със 114 175 хил. лв.
Търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети като икономическа дейност заема второ място по дял на приходи от продажби в общината с около 40%. Произведената продукция от тази дейност е сравнително малка – под 8%. Заетите са 23% от всички заети в общината. Секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ продължава да е с второстепенни функции в икономическото развитие на общината.
През 2022 година пазарът на труда в община Монтана се характеризира със спад на регистрираната безработица, но и липса на разкрити нови работни места в общината.
26.05.2023, 09:27 часа
434 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha