Община Козлодуй търси ръководител на звено за вътрешен одит

Община Козлодуй търси ръководител на звено за вътрешен одит

 О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 500 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: “Ръководител на звено за вътрешен одит” в Общинска администрация Козлодуй, определена за заемане по служебно правоотношение.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Длъжност, административна структура
Ръководител на звено за вътрешен одит, Общинска администрация Козлодуй
• Степен на завършено образование
Висше – Магистър
• Предпочитана специалност, по която е придобито образованието
Социални, стопански и правни науки
• Години професионален опит: 4 години
• Минимален ранг: III младши
• Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Кандидатите следва да отговарят на изисквания за заемане на длъжността, определени в чл.7 от Закона за държавния служител;
- Притежание на сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от министъра на финансите, след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- Решаване на тест
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
Заявление за участие в конкурса – по образец
Към заявлението се прилагат:
1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
4. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
5. Документите трябва да бъдат представени в:
Област Враца, община Козлодуй, населено място гр.Козлодуй
Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320, ул. Христо Ботев” № 13
Център за информация и обслужване на гражданите – гише “Деловодство,
Лице за контакт - Маруся Мановска, тел.: 0973/85837
Краен срок за подаване на документите
03.12.2015 г.
Ден на публикуване:
20.11.2015 г.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:
Информационното табло на централния вход на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на общината.
7. Кратно описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи звеното за вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове.
Помага на община Козлодуй да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.
8. Минимален размер на основната заплата, определена за
длъжността: 420 - 1550 лв., съобразно квалификацията и придобития професионален опит.
Брой работни места, за които е обявен конкурса за тази
длъжност: 1

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

20.11.2015, 11:14 часа
2578 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha