Условия за ползване

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайта http://www.BulNews.bg, наричан по-долу "САЙТ", възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

"ПОТРЕБИТЕЛ" по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в САЙТА или използва услугите със свободен общ достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в САЙТА и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

САЙТЪТ предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.

САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

САЙТЪТ има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.

САЙТЪТ има право да закрие и/или изтрие информацията на/за пощенски адрес на произволен потребител, по своя преценка и без право на преразглеждане.

САЙТЪТ има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е нарушил Общите условия, разпространява непоискани търговски съобщения или използува адреса си за противозаконни цели или против обществения морал.

САЙТЪТ има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

Непосещаваните пощенски кутии ще бъдат отстранявани по усмотрение на САЙТА. Ако пощенска кутия е препълнена и, след предупреждение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе мерки да освободи място, САЙТЪТ може по свое усмотрение да осигури възможността и за напред да се получава поща в нея като изтрие част или цялото й съдържание.

Самият факт, че САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.

САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.

САЙТЪТ има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди пощенски кутии и за целите на рекламата.

С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, САЙТЪТ събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен САЙТ и др.

Информация, идентифицираща конкретен ПОТРЕБИТЕЛ и съдържаща се в базата данни на САЙТА не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, САЙТЪТ може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен ПОТРЕБИТЕЛ или да доведе до неговото идентифициране.

Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна "BulNews.bg".

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае безплатно да получи съхраняваната информация на избран от него носител, трябва да отправи писмено искане за предоставяне на тази информация, като предварително заплати всички носители и пътни разноски свързани с това. Адресът за кореспонденция по тези искания е: 3000 Враца, ул. "Кръстьо Българията" №17 А, ет.2, офис 1.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваната от него пощенска кутия. За целта следва да докаже, че той е регистрирал адреса, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: пощенски адрес, лични данни, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на САЙТА пощенски кутии, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да използва адреси/услуги/оборудване на САЙТА в каквато и да е връзка с изпращане на рекламни или други писма на отказали това получатели. Същото се отнася и за т.нар. "пощенски бомби" и други форми на целящо нанасяне на вреда използване на електронната поща. Освен в случая със специалната платена услуга, всичко това се отнася и за новинарски групи, пощенски списъци, бюлетини и други подобни практики, представляващи изпращане на писма до множество получатели независимо от това дали са дали разрешение за това или не.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с политиката за приемлива употреба на САЙТА.

ДРУГИ

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за САЙТА, така и за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в САЙТА.

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.