Община Козлодуй търси директор на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

Община Козлодуй търси директор на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на  собствеността"

 О Б Я В Л Е Н И Е

Общинска администрация Козлодуй, ул.”Хр. Ботев” № 13, на основание, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 501 от 18.11.2015 г. на Кмета на община Козлодуй
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: “Директор на дирекция”, в дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" в Обща администрация, в Общинска администрация определена за заемане по служебно правоотношение.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Длъжност, административна структура
Директор на дирекция
Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
Общинска администрация Козлодуй
• Степен на завършено образование
Висше – Магистър
• Предпочитана специалност, по която е придобито образованието
Икономика
• Години професионален опит: 4 години
• Минимален ранг: III младши
• Специфични изисквания за заемана на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изисквания за заемане на длъжността, определени в чл.7 от Закона за държавния служител;
3. Начинът за провеждане на конкурса е:
- Защита на концепция за стратегическо управление
на тема: „Управление и организация на дейността на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" – формат А4 до 6 стандартни машинописни страници.
- Интервю
4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
Заявление за участие в конкурса – по образец
Към заявлението се прилагат:
1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че
е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
5. Концепция за стратегическо управление
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
5. Документите трябва да бъдат представени в:
Област Враца, община Козлодуй, населено място гр.Козлодуй
Адрес: гр. Козлодуй, п.код 3320
ул. Христо Ботев” № 13
Център за информация и обслужване на гражданите-гише
“Деловодство”, Лице за контакт - Маруся Мановска, тел.: 0973/85837
Краен срок за подаване на документите
03.12.2015 г.
Ден на публикуване:
20.11.2015 г.
6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще
се обявят на:
Информационното табло на централния вход на сградата на общинската администрация и на интернет страницата на общината.
7. Кратно описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отговаря за организацията, ръководството, координацията и контрола на работата на Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” и за дейностите, които са определени в съответствие със специалните законови и подзаконови актове, както и утвърдените от Общинския съвет и кмета на общината правилници, наредби, разпореждания, заповеди и решения.
8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 420 - 1550 лв., съобразно квалификацията и придобития професионален опит.
Брой работни места, за които е обявен конкурса за тази длъжност: 1 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

20.11.2015, 11:17 часа
2849 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha