Областният съвет за развитие заседава днес

Областният съвет за развитие заседава днес Областният управител на Враца Малина Николова председателства днес редовното заседание на областния съвет за развитие. В срещата участие взеха началникът на регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова, кметове на общини от областта и председатели на общинските съвети, представители на синдикатите и неправителствените организации. Като основна точка в дневния ред e приета областна стратегия за ограничаване отпадането от училище и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система в област Враца за периода 2016-2020. 
Лорета Колева – експерт в РИО – Враца, представи в детайли стратегическия документ. Според образователните експерти, причините за отпадането на учениците са, както икономически и социални, така и етнокултурни и свързани със здравния статус. По данни на Евростат, през 2014 г., България е заемала 6-то място по дял на ранно отпаднали от училище ученици. 
От регионалния инспекторат изразиха мнение, че провеждането на интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и личностното развитие на децата и младите хора, ще доведат до намаляване на относителния дял. 
Членовете на областния съвет за развитие бяха запознати с целите на стратегията по разработването на регионални политики за ограничаване на отпадането от училище и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и конкретните действия на общинско ниво, които следва да бъдат предприети. 
„Най-ценният и важен анализ е този на общинско ниво, тъй като общините са основен орган по осигуряването на контрол на обхвата на задължително подлежащите на предучилищно и училищно образование деца и ученици” – разясни Лорета Колева. 
Началникът на регионалния инспекторат по образованието Галина Евденова запозна кметовете на общини и председателите на общински съвети с новите текстове от Закона за предучилищното и училищното образование. Документът влиза в сила от 1 август тази година и регламентира промяна в наименованията на видовете училища. В хода на заседанието се обърна внимание на правомощията и задълженията на кметовете и общинските съвети по отношение прилагането на закона, воденето на регистър на общинските детски градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие, създаването на нови такива в общините, където до момента не са създадени.
12.04.2016, 16:06 часа
834 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha