Най–честата причина за пожарите във Видинско е небрежност при боравене с открит огън

Най–честата причина за пожарите във Видинско е небрежност при боравене с открит огън 36% от пожарите с материални загуби в областта през 2016 г. са възникнали в жилища. Най–честата причина остава проявената небрежност при боравене с открит огън.
Оперативната обстановка и резултатите от работата на РД ПБЗН-Видин бяха обсъдени на годишния отчет-анализ на структурата.
В рамките на проведения годишен отчет-анализ на РД ПБЗН- Видин бяха обсъдени оператвната обстановка по линия на пожрната безопасност на територията на областта и резултатите от работата на структурата през 2016 г. В работното съвещание участваха старши комисар Александър Джартов - директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при ГД ПБЗН- МВР, комисар Стасилав Генчев – директор на РД ПБЗН- Видин и старши комисар Янко Янколов – директор на ОД МВР- Видин. Оперативната обстановка в областта през миналата година е била спокойна, отчитат огнеборците. Сравнявайки произшествията по видове със средния брой излизания за последния петгодишен период се отчита, че обслужените произшествия през 2016 г. са в средната статистическа норма, в сравнение с тези от предходните години. Същата е и статистиката, касаеща загиналите и пострадалите при пожари. През 2016 г. не са възниквали мащабни и сложни произшествия, изискващи изполването на голям ресурс от личен състав, техника и време за овладяването им. Структурните звена на РД ПБЗН- Видин са обслужили 1 241 произшествия (при 1 187 за 2015 г.)  със средна интензивност на повикванията 3,4 броя на денонощие.
Седем пожара са възникнали в сектор горско стопанство. По четири пожара са възникнали в секторите енергетика, търговия и други, а по един в отраслите хотелиерство и ресторантьорство и финансови дейности. 
Анализът на възникналите пожари през 2016 г. показва, че най-честата причина за тях е небрежност при боравене с открит огън - 46 броя (около 1/4 от пожарите със загуби, като статистиката сочи, че това са пожари предимно в отрасъл сметосъбиране). Вследствие на късо съединение са възникнали 39 пожара, което също е висок относителен дял. Строителни и технически неизправности са довели до  възникването на 26 пожара. Поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди са станали осем пожара. По два пожара са възникнали в следствие детска игра и самозапалване и по един поради нарушена технология и некачествен ремонт.
2. Превантивна дейност.
2.1. Държавен противопожарен контрол: Основната цел на служителите от ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол през 2016г. бе привеждане на дейността в съответствие с изискванията на нормативните документи и повишаване нивото на пожарната обезопасеност в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии. Съобразявайки се с приоритетите, поставени пред РД ПБЗН, както и от характера на пожарната обстановка през 2016 г. служителите работили по изготвените и утвърдени годишен, месечни, седмични и кампанийни планове, програми и графици. В началото на годината организацията на дейността по линия на държавен противопожарен контрол е била актуализирана в съответствие с настъпилите промени във фактическата обстановка и в съответствие с изискванията на Наредба №8121з-882/2014 г. Основните резултати от дейността на състава, упражняващ ДПК за осигуряване ПБ на обектите в експлоатация през 2016 г. са следните:
  • извършени 54 комплексни, 722 контролни и 813 тематични проверки на обекти и строежи;
  • за привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност са връчени 54 протокола от комплексни проверки, 68 разпореждания и е направено едно предписание в заповедна книга на строеж. Общият брой на предписаните мероприятия е 95;
  • съвместно с други ведомства и служби на МВР са извършени 55 проверки на обекти, а по сигнали на граждани 11 проверки;
  • по искане на заинтересовани физически и юридически лица са извършени три проверки на обекти, една на строеж и 72 на инвестиционни проекти. Вледствие на същите са изготвени три сертификата за пожарна безопасност, едно становище за въвеждане в експлоатация на строеж и 71 становища по ЗУТ, като е направен един отказ за издаване на становище;
  • след подадени писмени искания от собствениците и ползватели на земеделска техника и извършена проверка по документи, РСПБЗН издадоха и 212 становища за допускане до участие в жътвената кампания на 1052 единици земеделска техника;
  • за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и неизпълнение на предписаните мероприятия в определените срокове са приложени 41 административно-наказателни  мерки;
  • през отчетния период е приложена и 1 принудително административна мярка;
  • служители на РДПБЗН и РСПБЗН взеха участие и в работата на 29 държавни приемателни комисии и 19 ескпертни съвети по устройство на територията.
При извършен превантивен контрол по Закона за защита при бедствия през 2016 г. са проверени 122 обекта,  съставени са 93 констативни протокола, 29 констативни акта и 112 протокола от междуведомствени комисии, с които са дадени 139 предписания.
 
13.02.2017, 13:23 часа
986 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha