Започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. в Община Мездра

Започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г. в Община Мездра Започна плащането на местните данъци и такси за 2020 г., съобщават от отдел „Местни приходи“ в Община Мездра.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъкът върху превозните средства се събират на две вноски - първата до 30 юни, а втората - до 31 октомври. Предплатилите цялата дължима сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.
Физическо лице, включително едноличен търговец, което осъществява патентни дейности, се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности. Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започване на дейността.
Патентният данък се внася на четири равни вноски: за първото тримесечие на 2020 г. - до 31 януари, за второто - от 1 февруари до 30 април, за третото - от 1 май до 31 юли, а за четвъртото - от 1 август до 31 октомври.
Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5 на сто.
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози.
Данък сгради, такса смет, данъкът върху превозните средства, патентният данък и данъкът върху таксиметров превоз на пътници могат да бъдат платени по следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД - клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,
44 21 00 - данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 - данък моторни превозни средства,
44 24 00 - такса битови отпадъци,
44 28 00 - туристически данък.
• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите или чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
• в Банка „ДСК“ ЕАД,
• в Кметствата по населени места.

 
24.01.2020, 12:20 часа
319 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha