Малина Николова свиква Общо събрание на ВиК асоциацията

Малина Николова свиква Общо събрание на ВиК асоциацията Председателят на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца Малина Николова свиква редовно заседание на Общото събрание на  05.03.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1, Заседателна зала – ет. VI.

ПОКАНА
 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД - ВРАЦА
Изх. № АВиК – ………………........../…………..2020 г.
ДО                                                           КОПИЕ ДО

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН            СЪВЕТ - БОРОВАН        

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА Б. СЛАТИНА        СЪВЕТ – БЯЛА СЛАТИНА

Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА                 СЪВЕТ - ВРАЦА

Г-ЖА МАРИНЕЛА НИКОЛОВА           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ        СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ

Г-Н ХРИСТО ДОКОВ                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ        СЪВЕТ - КРИВОДОЛ

Г-Н ИВАН АСПАРУХОВ                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА              СЪВЕТ - МЕЗДРА

Г-ЖА ВАЛЯ БЕРЧЕВА                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ                 СЪВЕТ - МИЗИЯ

Г-Н РОСЕН ДОБРЕВ                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО           СЪВЕТ - ОРЯХОВО

Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН               СЪВЕТ - РОМАН
 
Г-Н ТОДОР АЛЕКСИЕВ                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН       СЪВЕТ - ХАЙРЕДИН
ПОКАНА


        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 198в, ал. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 10 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание,

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана  от  „ВиК“  ООД – Враца  на  05.03.2020 г. /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Областна администрация – Враца, бул. „Демокрация“ № 1, Заседателна зала – ет. VI при следния 

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2020 г. 
2.  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.
3. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.
4. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.

Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца се провежда при следното разпределение на гласовете:

Държавата –     35,00%                     
Община Борован –1,99%                             Община Мизия –2,63%    
Община Бяла Слатина –8,56%                   Община Оряхово – 4,00%
Община Враца – 25,71%                             Община Роман – 2,16%
Община Козлодуй – 7,37%                          Община Хайредин – 1,74%
Община Криводол – 3,27%
Община Мездра – 7,57%

Предлагам Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Враца да приеме следните решения  по точките от  обявения дневен ред:
    
По т. 1 от дневния ред:
„Приема бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2020 г.“.

По т. 2 от дневния ред:
„Приема Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.“.

По т. 3 от дневния ред:
„Приема Отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.“.

По т. 4 от дневния ред:
„Приема Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца за 2019 г.“.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание ще бъдат изпратени на електронните пощи на членовете на Асоциацията в срока и съгласно чл. 10, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /ПОДАВиК/. Същите са предоставени за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията и публикувани на Интернет страницата на Областна администрация – Враца, Секция „АСОЦИАЦИЯ ВИК“.
Всеки член на Асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на Общото събрание. Предложенията се изпращат на адреса на управление и на електронната поща на Асоциацията в сроковете и съгласно чл. 11, ал. 2 от ПОДАВиК.
Съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника позицията и мандатът на представителя на съответната община за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет. В тази връзка и на основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, преди заседанието на Асоциацията  е необходимо да съгласувате със съответния общински съвет позицията на общината Ви по предложеното решение, както и да получите мандат за гласуване по точките от дневния ред на заседанието. Препис от взетото решение на съответния общински съвет е необходимо да представите пред Председателя на Асоциацията най–късно в деня на провеждане на Общото събрание, преди регистрацията.

           С уважение, 
           МАЛИНА НИКОЛОВА,
           Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца
12.02.2020, 10:27 часа
552 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha