Засегнатите от извънредните мерки търговци в Мездра няма да плащат такси за обектите си

Засегнатите от извънредните мерки търговци в Мездра няма да плащат такси за обектите си Общинският съвет в Мездра освободи от заплащане на такси всички лица, ползватели на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си, вследствие на въведеното извънредно положение в страната и на мерките, съобщиха от местната администрация. Предложението е било направено от кмета на железничарския град Иван Аспарухов.
Ползвателите на търговски обекти, разположени на общински терени, ще бъдат освободени изцяло от такси, включително такса „масички“ и „тротоарно право“ до отмяна на извънредното положение в страната. На кмета на общината бе възложено да предприеме необходимите мерки за определяне на отделните категории лица, подлежащи на освобождаване, както и да осъществи всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на това решение.
ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, с три проектни предложения за внедряване на мерки за енергийна ефективност, в рамките на допустимия по Програмата финансов ресурс, в следните многофамилни жилищни сгради (МЖС) в гр. Мездра: МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №35 и на ул. Христо Смирненски“ №70-72/ ул. „Ал. Стамболийски“ №9; МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №8 и на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76, МЖС на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №4, ул. „Ал. Стамболийски“ №132 и ул. „Любен Каравелов“ №31.
В съответствие с изискванията на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., беше одобрен партньорът на Община Мездра - НПО „Култура Без граници“ (“Culture Without Borders”) - Норвегия, във връзка с кандидатстването й с проектно предложение по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, за изпълнение на проекта, в случай на одобрението му.
Приети бяха Годишните финансови отчети за 2019 г. на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД и на „Транс-Авто-2015” ЕООД, като същевременно управителят на двете общински дружества - Методи Михов, не беше освободен от отговорност за отчетния период.
Приети бяха също Информация за финансовото състояние на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД, Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2021-2023 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци и такси на територията на общината и Отчет за 2019 г. на Програмата за опазване на околната среда.
ОбС възложи на кмета на общината: да осъществи всички правни и фактически действия, необходими за извършване от лицензиран оценител на детайлна оценка на активите и пасивите на „Транс-Авто-2015“ ЕООД; след предоставяне на оценката, да продължи процедурата по прехвърляне на всички дялове на дружеството на Община Мездра срещу цена, определена на база изготвената от лицензирания оценител оценка; да проучи възможностите за оздравяване на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и за приоритетно погасяване на задълженията на дружеството към Община Мездра.
Определен бе и съставът на Местната комисия за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ОбС възложи на кмета на общината да прекрати договора между Община Мездра и НЧ „Светлина-2007“ - с. Крапец за ползване на ритуалната зала в селото.
Кметът Иван Аспарухов отговори и на две питания, отправени от общинския съветник Йордан Гергов и от Групата съветници „Обединени вдясно“.
В началото на заседанието бе почетена паметта на Красимир Иванов - кметски наместник на Старо село, който почина наскоро. 
 
10.04.2020, 13:58 часа
833 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha