Окончателно: До 6 месеца отсрочка на кредитите за коректните длъжници

Окончателно: До 6 месеца отсрочка на кредитите за коректните длъжници Търговските банки могат да отсрочват задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 година. Предложението на Асоциацията на банките у нас бе одобрено от Управителният съвет на БНБ. Условието е разсрочваните задължения да са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни към 1 март тази година.
Предложението се съдържаше в представения на националния трезор проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март.
Документът представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). Насоките на ЕБО бяха приети за спазване с решение на Управителния съвет на БНБ от 3 април 2020 година и са публикувани на интернет страницата на ЕБО.
Търговските банки, приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, ще обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин.
Утвърденият частен мораториум осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви.
Клиентите трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения. Предвиждат се три стандартизирани механизма: отсрочване на главница и лихва за най-много до 6 месеца; отсрочване на главница за до 6 месеца; приложим за револвиращи продукти. Съответният механизъм ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.
Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред. В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.
10.04.2020, 16:08 часа
216 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha