Пуснаха анкетно проучване на общественото мнение за оценка на общинските политики и услуги в Мездра

Пуснаха анкетно проучване на общественото мнение за оценка на общинските политики и услуги в Мездра Във връзка с участието на Община Мездра в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, се провежда анкетно проучване на общественото мнение за оценка на общинските политики и услуги в Община Мездра.
Бихме искали да разберем какво мислите за дейностите и услугите, извършвани от Община Мездра, като имате предвид Ваши лични впечатления и опит. Вашето мнение може да допринесе за подобряването на местната демокрация.
Уверяваме Ви, че участието в проучването е доброволно и че всяка информация, която ни дадете, ще бъде използвана само под анонимна форма. Не е възможно да се идентифицират индивидуалните отговори.
С цел осигуряване на максимална прозрачност на проучването, Ви молим да попълните електронно Въпросник за граждани, съставен съобразно 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво, който се намира на следния линк: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020
По този начин имате възможност да изразите своето мнение относно прилагането от страна на Община Мездра на 12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво.
Предварително Ви благодарим за оказаното съдействие!
***
12-те принципа за добро демократично управление на местно ниво са: 1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие; 2. Отзивчивост; 3. Ефикасност и ефективност; 4. Откритост и прозрачност; 5. Върховенство на закона; 6. Етично поведение; 7. Компетентност и капацитет; 8. Иновации и отвореност за промени; 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10. Стабилно финансово управление; 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12. Отчетност.
Тези принципи са в основата на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години. Тяхното приемане и прилагане от общините гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.
Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, като управлението се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа и валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.
Община, на която е присъден Европейския етикет, има право да използва за свои представителни цели названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020-2022 г.“.
Европейският етикет се присъжда от Национална платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво, която е акредитиран от Съвета на Европа орган за партньорство между държавните органи на национално и регионално ниво, органите на местното самоуправление и местната администрация и НСОРБ, организациите и структурите на икономическите и социалните партньори, гражданското общество, академичните среди, средствата за масово осведомяване и Омбудсмана на Република България.
През 2010 г. нашата страна стана първата държава-членка на Съвета на Европа, акредитирана да присъжда Етикет на свои местни власти, и има водещо значение сред останалите държави-членки в изпълнението на Стратегията. Отличието се връчва за период от 2 години. Главната цел на инициативата е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съперничество между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно и жизнено местно самоуправление в България.
До момента са проведени четири процедури, в рамките на които са връчени 64 сертификати. С Европейски етикет за добро демократично управление досега са удостоени 29 общини. Сред тях е и Община Мездра, която през 2013 г. получи сертификат за Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, който удостоверява постигнато високо качество на управлението в общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление.
 
24.07.2020, 11:09 часа
269 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha