МИГ-ЛОМ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ-ЛОМ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛОМ открива процедура за подбор на проектни предложения
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура  BG16RFOP002-2.071 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП  на територията на МИГ  ЛОМ-2020“

Оперативна програма: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;

Приоритетна ос 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП";

Инвестиционен приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК;

Основната цел на процедурата:
Да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
МИГ ЛОМ „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – ЛОМ“

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Допустими кандидати по настоящата процедура са само малки и средни предприятия от територията на МИГ – ЛОМ, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
 • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“: С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“);
 • Интензивни на знание услуги (кодове от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; далекосъобщения“; и М72 „Научноизследователска и развойна дейност“)
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (кодове от сектор С „Преработваща промишленост“: С10 „Производство на хранителни продукти“: С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“’; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“;

Кандидатите трябва:
 1.  да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2.  да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия.
 

Категория на предприятието
 
Нетни приходи от продажби[1]
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 1. да имат постоянен адрес, седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
 2. да имат минимум три приключени финансови години;
 3. да извършват своята дейност на територията на МИГ- ЛОМ.

Дейностите по проектите трябва да се изпълняват на територията на МИГ-ЛОМ.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
1.Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:
 • повишаване на производителността; и/или
 • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/ или
 • подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
 • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.; и/или
 • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
 • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет :
 • управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или
 • разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка, енергиен мениджмънт, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или
 • разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или
 • услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или
 • разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или
 • инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

3.Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги. Дейностите трябва да са насочени към:
 • подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или
 • системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или
 • системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или
 • електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

4.Дейности по информация и публичност.
Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с изпълнението на проекта.

 
Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г. относно прилагането на  членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта “de minimis”в Официален вестник на ЕС L 352 24.12.2013г.


4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Периодът на прием на проектни предложения обхваща 2020 -2021година:
Краен срок за подаване на проектни предложения: 17:30 часа на 30декември  2020 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения по втора покана е 17,30 часа на 15 март 2021година.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Бюджет по процедурата: 944 802,48 лева.
Общ размер на бюджета по втори прием: Остатъкът от неусвоения бюджет от първи
прием.
Общ размер на безвъзмездна финансова помощ Средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) Национално съфинансиране
944 802,48лв.
483069,84евро
 
803082,11лв.
410609,36 евро

 
141720,37 лв.
72460,48 евро
 
 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
Максималният размер на общите допустими разходи по проект е  391 166 лева.
 Минималният размер на БФП за проект е в рамките на  30 000 лева.
 Максималният размер на БФП е 352 049,40 лева.
 Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ
Лице за контакт: Красимира Томова-Никифорова, тел. 0877 944 160;
е-mail:
[email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
 
[1] Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от продажби” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за последните три приключени финансови години.
11.11.2020, 12:06 часа
2184 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha