Започва изпълнението на проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Монтана

Започва изпълнението на проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Монтана Община Монтана организира първа пресконференция във връзка с изпълнението на проект  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, съобщиха от местната администрация.
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на  процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5 на Програмата.
Проектът е на обща стойност 10 692 807.22 лева, като цялата стойност е безвъзмездна финансова помощ (9 088 886.14 лева от Кохезионния фонд и 1 603 921.08 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България).
Целите на проекта кореспондират изцяло с целите Приоритетна ос 5 и процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общата цел на проекта е свързана с подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.
Специфичната цел на проекта е насочена към подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства.
Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са свързани с подобряване на здравето и качеството на живот на жителите на община Монтана и повишена обществена осведоменост по въпросите, свързани с качеството на въздуха.
Проектът ще се изпълнява в два етапа.
През първия подготвителен етап се извършат всички действия, необходими за осъществяване на инвестицията, вкл. обучителна кампания сред населението, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна, проучване на нагласите сред жители, които се отопляват с твърдо гориво, за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди, изготвяне на екологични, икономически и социални анализи, разработване на критерии и механизми за приоритизация на кварталите/зоните при прилагане на различни варианти за отопление и принос към намаляване на количеството емисии на ФПЧ10, посещения на място в обектите/домакинствата за обследване на реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата. Първият етап приключва с изготвяне на цялостна визия за подхода, който община Монтана ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.
През втория инвестиционен етап въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Монтана ще проведе процедури за избор на изпълнители и ще извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри. 
Пресконференцията ще се проведе на 24 февруари, сряда, от 11 часа в малка зала на Младежки дом - Монтана
Участие в пресконференцията ще вземат – г-н Златко Живков - Кмет на Община Монтана, г-жа Елена Томова - Ръководител на проект, инж. Диман Георгиев – Координатор на проект, представители на фирми изпълнители на дейности по проекта, представители на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, представители на ОИЦ – Монтана, представители на средствата за масово осведомяване.
 
23.02.2021, 16:09 часа
406 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha