Община Мездра организира обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг /снимки/

Община Мездра организира обществено обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг /снимки/ Кметът на община Мездра кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в обществено обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Мездра, осигурен от Фонд ФЛАГ ЕАД - „Българска инвестиционна платформа за градско развитие“, за финансиране на инвестиционен проект: „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в Мездра“.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъде обновено обществено градско пространство, ще се осигури достъп до общински пазар за хора с увреждания и ще се подобрят условията за продавачи и клиенти на пазара в Мездра.
Община Мездра ще кандидатства пред Фонд ФЛАГ ЕАД - „Българска инвестиционна платформа за градско развитие“ за кредит със следните параметри:
• Максимален размер на дълга - 1 807 208 лв., за финансиране на основните дейности  по проекта.
• Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент - фиксиран лихвен процент до 3% или плаващ лихвен процент: шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3%.
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ ЕАД.
• Начин на обезпечение на кредита:
• Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мездра, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
Във връзка с въведените противоепидемични мерки, организирам общественото обсъждане чрез предоставяне на писмени мнения и становища на официалната електронна поща на Община Мездра: [email protected] в срок до 05.03.2021 г.

 
24.02.2021, 12:29 часа
405 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha