Продължава обновяването на читалището в Берковица /снимки/

Продължава обновяването на читалището в Берковица /снимки/ Продължават дейностите по оборудване на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ в Берковица, съобщиха от местната администрация.
Доставени и монтирани са мултимедиен проектор и екран. Монтирани са театралните столове в големия салон. Доставено е оборудването с аудио и осветителна техника и предстои неговото монтиране в големия, малкия салон и репетиционната зала.
След подписването на Анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР за периода 2014-2020г. на 10.03.2021 година се удължи срокът за изпълнение на проект „Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“пБерковица“.
Община Берковица получи кредит, необходим за дейностите по изпълнение на проекта за НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица. Кредитът ще бъде погасен след превеждане на средствата от ДФЗ.
Усилията на Община Берковица по дейностите, свързани с ремонтирането на НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица, имат за цел да удовлетворят необходимостта от добре модернизирана културна институция в града, в която да се развиват многообразни културни дейности и утвърдени културни събития, на които да се радват жителите и гостите на община Берковица.
14.04.2021, 12:38 часа
436 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha