Излезе годишният доклад на АЯР за състоянието на АЕЦ "Козлодуй"

Излезе годишният доклад на АЯР за състоянието на АЕЦ "Козлодуй" Излезе годишният доклад на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г., който съдържа данни за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита в България.
В направения от регулатора отчет са разгледани всички аспекти на дейността - експлоатацията на ядрените съоръжения, анализите и оценките на безопасността, управлението на радиоактивните отпадъци, отчетът и контролът на ядрения материал, регулирането на дейностите с източници на йонизиращи лъчения. Отбелязано е и че агенцията изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството на страната ни в международни организации, асоциации и групи. Посочено е, че постигнатото през изминалата година е резултат на добрата организация на работата, на целенасочено осъществяваните мерки за развитие на административния капацитет, на професионализма и опита на служителите на АЯР. Докладът потвърждава, че в агенцията се прави всичко необходимо, за да бъде тя обективен, предвидим и прозрачен в действията си регулатор.
През 2020 г. блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ са експлоатирани в рамките на техните проектни режими и в съответствие с издадените от агенцията лицензии за експлоатация, е посочено в доклада. Дейностите на лицензианта, насочени към повишаване на безопасността на блоковете, са обект на внимателен анализ и оценка. Издадени са 56 разрешения за извършване на промени, важни за безопасността на ядрените съоръжения и на дейностите, свързани с вноса, износа и превоза на ядрен материал. Проведеният контрол върху системата на радиационна защита в АЕЦ „Козлодуй“ показва, че се изпълняват всички лицензионни условия. Колективната доза от външно и вътрешно облъчване на професионално облъчваните лица, средната индивидуална ефективна доза и максималната индивидуална ефективна доза са значително по-малки от границите на дозите при професионално облъчване, определени в Наредбата за радиационна защита.
„През миналата 2020 година, белязана от пандемията, в Агенцията за ядрено регулиране е създадена нужната организация и въпреки извънредните обстоятелства, предприетите мерки и професионализмът на експертите позволиха да бъдат изпълнени всички планирани инспекции в ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения. За да осъществява своята дейност за държавно регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, и за да отговори на нарасналия брой лицензианти, АЯР системно и целенасочено осъществява мерки за развитието на административния си капацитет чрез усъвършенстване на системата за обучение и повишаване на квалификацията на персонала“, се казва още в доклада.
18.07.2021, 09:15 часа
832 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha