Община Вършец организира среща за обсъждане на проект

Община Вършец организира среща за обсъждане на проект На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Вършец съобщава, че организира среща за обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план (ОУП) , както и на доклада за Екологична оценка и Доклада за оценка на степента на въздействие на ОУП на общината с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 29 октомври 2021г. от 17:00 ч. в заседателната зала на кметството с адрес: гр.Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. „България” № 10, етаж.4.
Проекта на Общ устройствен план на Община Вършец, Докладът за eкологична оценка, Доклада за оценка на степента на въздействие на ОУП на Община Вършец с предмета и целите на опазване на защитените зони, заедно с всички приложения към тях, са публикувани на интернет страницата на Община Вършец на електронен адрес: https://www.varshets.bg/ в раздел „Устройство на територията“, като е осигурен и публичен достъп в сградата на общината до 29.10.2021г.
Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и становища в деловодството на Община Вършец с адрес: гр.Вършец, бул.„България” № 10 до 29.10.2021 г., както и при провеждане на самото обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: арх.Пламен Стоянов – Гл. архитект на Община Вършец, тел. 0878523021; e-mail: [email protected]
Лица от планиращия екип, отговорни да представят допълнителни разяснения: арх. Мила Никифорова – член на екипа, изготвил ОУП на Община Вършец, тел. 0899191650 и Таня Койчева Чобанова – член на екипа, изготвил Екологичната част към ОУП на Община Вършец, тел. 0885136585.
10.10.2021, 13:01 часа
614 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha