Тубдиспансерът във Враца ще кандидатства с проект „Разширение и ремонт на инсталации за медицински газове“

Тубдиспансерът във Враца ще кандидатства с проект „Разширение и ремонт на инсталации за медицински газове“

Врачанският парламент одобри сключването на партньорско споразумение между Община Враца и Министерство на здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
МЗ е определено за конкретен бенефициент по въпросната процедура, която цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването, в отговор на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 лева (66 095 345,00 евро), като допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения.
Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за кандидатстване от страна на УО на ОПРР, са разработени критерии за включване на лечебни заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи. Като лечебно заведение, част от група 2, е включена и Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Враца /СБАЛПФЗ - Враца/ ЕООД. През месец юни 2021 г., в отговор на писмо от МЗ, „СБАЛПФЗ - Враца“ ЕООД е предоставила проектно предложение „Разширение и ремонт на инсталации за медицински газове“, на стойност 104 709.60 лв. с ДДС за извършване на дейности, насочени към обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19, придружено от необходимите документи, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване. Предложението е съобразено с допустимия финансов ресурс, определен от МЗ.
С писмо от МЗ до Община Враца, в качеството й на принципал на „СБАЛПФЗ - Враца“ ЕООД, беше отправена покана за включване на местната управа, като партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектното предложение, което се подготвя и ще бъде подадено по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ по ОПРР.

11.10.2021, 14:29 часа
599 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha