Кметът на Мездра Иван Аспарухов издаде заповед за новите COVID мерки

Кметът на Мездра Иван Аспарухов издаде заповед за новите COVID мерки Кметът на Мездра Иван Аспарухов издаде заповед за новите COVID мерки. Ето пълния текст без редакторска намеса:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID-19 на територията на община Мездра,  
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Мездра, считано от 21.10.2021 г.: 
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за всички ученици от училищата на територията на община Мездра. 
2. Указвам на директорите на детските заведения на територията на община Мездра в срок от 24 часа, считано от издаване на настоящата заповед, да представят писмена информация за броя на педагогическия и непедагогическия персонал, притежаващи зелен сертификат. 
3. Считано от 28.10.2021 г. се преустановява дейността на Общински кооперативен пазар - Мездра. 
4. На всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да бъдат връчени указания на Общинския оперативен щаб за стриктно спазване на Заповед №РД-01-856/ 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. 
Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. до издаване на последваща изрична заповед за изменение, допълнение или отмяна. 
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Мездра и да се съобщи на кметовете и на кметските наместници на населени места в община Мездра, директорите на учебни заведения на територията на общината, Районно управление „Полиция“ - Мездра и на всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Община Мездра пред Административен съд - Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
21.10.2021, 15:29 часа
455 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha