„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване Днес проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД празнува 10 години от своето учредяване, като на 09.05.2012 г. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Мисията на Дружеството е да изпълни Проект за въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност за производство на електро- и топлоенергия, който ще допринесе за изпълнението на общоевропейската и държавната политика за подобряване сигурността на енергийните доставки, гарантиране на енергийната сигурност и преминаване към нисковъглеродна икономика.
Целта на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е да организира и ръководи целия процес на предпроектно проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ядрена енергийна мощност от най-ново поколение (III или III+) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
За тези десет години, екипът на Дружеството изпълни множество задачи от критичния път за стратегическото развитие на проекта. В рамките на предпроектните проучвания успешно бяха изготвени технико-икономически анализ, определяне на местоположението (избор на площадка) за разполагане на ядреното съоръжение, оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) в сила с Решение на Министерството на околната среда и водите за осъществяване на инвестиционното намерение за „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка №2. 
През 2021 г. Дружеството получи Заповед на Агенцията за ядрено регулиране за одобряване на Площадка №2 за разполагане на нова ядрена мощност от най-ново поколение.
Наред с това успешно се изгражда мониторингова мрежа на одобрената площадка, която ще осъществява постоянен радиоекологичен мониторинг и същевременно ще осигурява база данни за състоянието на околната среда.
Продължават и дейностите по одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на територията на Площадка №2.
В допълнение на поставените стратегически задачи за изпълнението на проекта, за тези 10 години екипът на проектната компания взе дейно участие в обществените дебати относно необходимостта от развитието на ядрената енергетика в България чрез изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Висококвалифицираните кадри, работещи в „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД участваха в експертни дискусии, форуми, конференции, международни срещи и др., на които целесъобразно обосноваваха идеята за изграждане на нови ядрени блокове на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.
Успешно изпълнените задачи в рамките на фазата на предпроектни проучвания подчертаха не само професионализма на екипа на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД, но и доказаха тяхната отдаденост за реализацията на един проект, чиито измерения са от жизненоважно значение за стратегическото развитие на българската енергетика и устойчивостта на националната икономика.
Навръх 10-тата годишнина от учредяването на проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД екипът на Дружеството изказва искрената си благодарност към цялата енергийна общност в България, която в моменти на предизвикателства оказа своята подкрепа за развитието на проекта. Във връзка с това на първо място трябва да се отбележи безрезервната и непрекъсната подкрепа на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, който винаги е подпомагал Дружеството в изпълнение на поставените задачи за изпълнението на проекта. Без тази подкрепа проектната компания нямаше как да постигне устойчиви резултати за реализацията на проекта за нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“.
09.05.2022, 14:05 часа
832 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha