Здравната каса в Монтана с важно съобщение

Здравната каса в Монтана с важно съобщение Районна здравноосигурителна каса – Монтана информира за промените в Националния рамков договор за медицински дейности 2020-2022 г. и в Националния рамков договор за дентални дейности 2020-2022 г.

Договор за изменение и допълнение на НРД за Медицински дейности 2020-2022 г. 
Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК - Монтана в 30-дневен срок от влизане в сила на Договор № РД-НС-01-4-13/29.04.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 17 май 2022 г.). 
През 2022 г. НЗОК сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия и специалните условия, посочени в специалната част. 
Част от новите изменения касаят включването на нов пакет дейности „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“, като изпълнители по него могат да бъдат лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ /ПИМП/. Условията, на които следва да отговарят изпълнителите на този пакет дейности, са посочени в НРД.
•    За изпълнение на този пакет дейности, изпълнителите на ПИМП наемат медицинска/и сестра/и, акушерка/и или лекарски асистент/и с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответната специалност „Медицинска сестра“/“Акушерка“/“Лекарски асистент“ от професионално направление „Здравни грижи“. Всяка медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент осъществява здравни грижи в дома за новородени, като първото посещение е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение, а второто посещение е до 14 дни след изписване от лечебното заведение. Здравните грижи се осъществяват за новородени здравноосигурени лица, включени в регистъра на съответния ОПЛ след осъществен избор от родителите/законните настойници на детето.
•    Друг нов момент е, че при преценка на необходимостта от извършване на специализирани високоспециализирани медико-диагностични изследвания /ВСМДИ/ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“  на дете под обща анестезия, лекарят със специалност „Педиатрия“, извършва обстоен преглед на детето и издава  „Амбулаторен лист“, в който вписва диагнозата и обосновава необходимостта от извършване на изследването под обща анестезия. В този случай, лекарят по педиатрия издава „Медицинско направление за медико-диагностични дейности“, към което прилага екземпляр от издадения от него амбулаторен лист. При преценка от необходимостта на извършване на ВСМДИ „Ядрено-магнитен резонанс“ или „Компютърна аксиална или спирална томография“ на деца под обща анестезия, лекар със специалност, различна от „Педиатрия“, насочва ЗОЛ към специалист по педиатрия за извършване на обстоен преглед на детето с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“. 

Договор за изменение и допълнение на НРД за Дентална дейност 2020-2022 г.
През 2022 г. НЗОК сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, които отговарят на общите условия и специалните условия, посочени в специалната част.
Съгласно едно от измененията на НРД за Денталните дейности, страна по договор за оказване на Първична извънболнична дентална помощ /ПИДП/ или Специализирана извънболнична дентална помощ /СИДП/ под обща анестезия за здравноосигурено лице /ЗОЛ/ с психични заболявания може да бъде лечебно заведение, в което работят общопрактикуващ лекар по дентална медицина, лекар по дентална медицина с призната специалност „Детска дентална медицина“ и/или лекар по дентална медицина с призната специалност „Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна хирургия“/„Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския стандарт „Анестезия и интензивно лечение.
Всеки лекар по дентална медицина, оказващ ПИДП или СИДП, осъществява дейностите под обща анестезия за ЗОЛ с психични заболявания в рамките на своята компетентност и съответния пакет дентални дейности, за който е сключил договор с НЗОК.
Всяко ЗОЛ с психични заболявания, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите под обща анестезия без ограничение на обема.
Измененията на НРД са достъпни на официалната страница на НЗОК - https://www.nhif.bg/
19.05.2022, 16:46 часа
1453 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha