Парламентът прие на второ четене промени в няколко закона

Парламентът прие на второ четене промени в няколко закона Парламентът прие на две четения промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). С тях се цели постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021 -2027 г. 
Вносителите на законопроекта от Министерския съвет уточняват в мотивите, че с предлаганите промени се актуализира регулацията, насочена към предоставянето на подкрепа за интегрираното териториално развитие. Въведена е уредба по отношение на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Предвижда се безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му концепция за ИТИ да се предоставя от ръководителя на управляващия орган на съответната програма, по която ще се финансира проектът. 
Прецизирани са разпоредбите относно подхода „Водено от общностите местно развитие". Отразено е и изискването за отключващи условия, гарантиращи ефективни инвестиции.
Затвърждава се и се разширява подходът, прилаган в програмен период 2014-2020 г., към насърчаване използването на възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под формата на опростени разходи и се въвежда пропорционален подход към контрола.
На второ четене бяха приети и промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет. С тях се предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на европейски директиви.
С една от промените се предлага Комисията за финансов надзор да бъде определена за единен компетентен орган по лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране.
Това ще е възможно с изключение на случаите, в които кредитна институция желае да получи такъв лиценз, тъй като банките могат да извършват само дейности, включени в обхвата на лиценза им за кредитна институция, който се издава от Българската народна банка, обяснява се в мотивите към законопроекта. Вносителите отбелязват, че в тази част законопроектът е съгласуван и с Европейската централна банка.
Във връзка с една от европейските директиви, със законопроекта се предвижда прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. В доклада на Комисията по икономическа политика и иновации е посочено, че по този начин ще се даде възможност на повече малки и средни предприятия да набират капитал, при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести.
24.06.2022, 16:28 часа
893 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha