Смениха адресите на 4 избирателни секции в Мездра

Смениха адресите на 4 избирателни секции в Мездра Кметът на община Мездра издаде заповед за изменение на адресите и местоположението на четири избирателни секции в гада.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Изборния Кодекс и във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., насрочени с Указ №213 на Президента на Република България от 01.08.2022 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.), 
И З М Е Н Я М
адреса и местоположението на избирателните секции, както следва: 
• СЕКЦИЯ №062700009, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 - Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, етаж I, стая №11; 
• СЕКЦИЯ №062700010, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 - Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, етаж I, стая №14; 
• СЕКЦИЯ №062700013, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А - първи етаж от двуетажна сграда - търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №1; 
• СЕКЦИЯ №062700014, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А - първи етаж от двуетажна сграда - търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №2. 
Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра и на информационните табла, да бъде публикувана в един местен вестник и в местни и регионални медии и да се сведе до знанието на РИК - Враца. 
Препис от заповедта да се сведе за сведение до знанието на всички заинтересовани страни. 


ИВАН АСПАРУХОВ, 
Кмет на община Мездра
 
05.08.2022, 15:02 часа
289 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha