В МВР-Монтана търсят кой да им води сметките

В МВР-Монтана търсят кой да им води сметките Областната дирекция на МВР в Монтана си търси старши счетоводител, научи агенция BulNews.
Бъдещият служител трябва да: 
- Подпомага главния счетоводител при осъществяване на текущ и последваш вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултати те от тях;
-   Подпомага главния счетоводител при изготвяне на срeдносрочни бюджетни прогнози и проектобюджет за съответната година;
-  Участва в изготвянето на ежемесечните и тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджет;
-  Осъществява счетоводната отчетност и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
-  Подпомага главния счетоводител при своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
- Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на структурата;
-  Подпомага главния счетоводител при осъществяване на своевременното уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори, за уреждане взаимоотношенията с бюджета с общините и другите ведомства и институции;
-  Осигурява необходимата информация, за която отговаря на юрисконсулта при оформяне на материали за установени липси и парични средства и материални ценности, за неустойки и вреди по неизпълнение на договори;
-  Отговаря за достоверността на изготвените от него финансово - счетоводни документи;
-  Организира и осъществява контакти и взаимоотношения с всички материалноотговорни лица в структурата и с ръководителите на отдели и сектори;
-  Осъществява контакти с представители на банкови, финансови, данъчни и контролни органи и институции.
Кандидатите трябва да имат минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в социални, стопански или правни науки или професионално направление – икономика. Необходим е и професионален стаж от 1 година. Те трябва да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“.
Минималният размер на заплатата за длъжността е 780 лева, като тя се определя от професионалния опит на спечелилия кандидат. 
Подборът ще се проведе на два етапа – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.
Документи за кандидатстване се подават до 29 януари, включително. 
 
24.01.2023, 08:45 часа
1296 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha