Търсите работа? Община Враца обяви конкурс за счетоводител

Търсите работа? Община Враца обяви конкурс за счетоводител Община Враца обяви конкурс за „Счетоводител“ в дирекция „Финансово –счетоводна дейност” при Общинска администрация.

1. Описание на длъжността
Бъдещият служител участва в изпълнението на финансово-счетоводната дейност и политика в Община Враца. Съставя счетоводни документи, разработва и систематизира информация към касовите и финансови отчети на общината. Изготвя справки и приложения при изпълнение на дейностите в бюджетния процес. Анализира и систематизира отчетна информация, произтичаща от изпълнението на общинския бюджет.

2. Изисквания към кандидатите:
     2.1. Да имат висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен бакалавър, професионално направление – икономика и с предпочитана специалност „Счетоводство и контрол“; 
     2.2. Професионален опит – не се изисква.

Индивидуалната основна заплата за длъжността е в размер от 780 до 1 200 лв. и се определя се в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

3. Необходими документи за кандидатстване:
    3.1. Заявление от кандидата (свободен текст);
    3.2. Автобиография – европейски формат;
    3.3. Копие от диплома за завършено образование;
    3.4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на стаж;
    3.5. Копия от други видове официални документи, удостоверяващи придобита допълнителна квалификация (ако има такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

4. Начин на провеждане на подбора:
    4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
    4.2. Интервю.
    
5. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 03.02.2023 г.

6. Допускане до участие:
До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, обявени в т.2.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и датата, часа и мястото на провеждане на интервюто, ще се обявят на официалния сайт на Община Враца www.vratza.bg, в раздел „Кариери“.

7.  Интервю:
    7.1. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе в следните направления: 
    - познания върху нормативната база, касаеща длъжността; 
    - аналитична компетентност; 
    - работа в екип; 
    - комуникативна компетентност. 
    7.2. На интервюто всеки член на комисията преценява качествата на всеки от допуснатите кандидати въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва Оценъчна карта. 
    7.3. Оценката на всеки кандидат от интервюто е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
    7.4. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4 (четири).

За допълнителна информация: GSM 0882 44 21 21
24.01.2023, 16:53 часа
1141 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha