Районен съд – Лом приключи 3107 дела и осъди 255 лица през 2022 г.

Районен съд – Лом приключи 3107 дела и осъди 255 лица през 2022 г. Отчетно събрание за дейността си през 2022 г. проведе Районен съд - Лом. На събранието присъства административният ръководител-председател на ОС - Монтана съдия Милена Бранкова. 
През отчетната година в РС - Лом са постъпили 3069 дела, от които 2485 граждански и 584 наказателни. С висящи в началото на периода 506 дела всичко за разглеждане в съда е имало 3575 дела, от които 2852 граждански и 723 наказателни.
През 2022 г. в сравнение с 2021 г. в РС - Лом има намаляване на постъпилите дела – граждански и наказателни, с по около 9%, отчетоха магистратите. В съда в Лом са свършени общо 3107 дела, от които – 2662 дела в тримесечен срок /86% /. От гражданските дела са свършени общо 2515 от всички видове. От тях в тримесечен срок - 2227 дела /89%/. Имало е за разглеждане 275 дела по искове по Семейния кодекс, Закона за защита от домашно насилие, Закона за лицата и семейството, Закона за гражданска регистрация, Закона за защита на детето, Закона за българите, живеещи извън България. В тази група общо свършените дела са 225/ 81.8%.
Имало е и 107 дела за разглеждане по облигационните искове в това число: искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за обезщетение от неприлагане на правото на ЕС, по Закона за защита от дискриминация, по Закона за защита на потребителите, по Кодекса за застраховане. От тази група общо са свършени 64 дела. Делата за разглеждане по вещните искове по Закона за собствеността са били 55, свършени са 27 дела. 103 са били делата по искове за съдебна делба и искове по Закона за наследството, от които са свършени 37. Делата за разглеждане по Установителни искове са 298, а свършените са 182 броя. Делата за разглеждане по искове по Кодекса на труда са били 13 броя , в това число искове за обезщетение за трудови злополуки или професионални болести, искове за защита срещу незаконно уволнение и за отмяна на наложено наказание. От общо свършените 12 дела / 92.3%/ от този вид, по 7 искът е уважен изцяло, по 2 дела искът е уважен отчасти, няма отхвърлени искове, 3 дела са прекратени. Имало е и 6 дела за разглеждане от административен характер, 1 дело за обезпечение, 236 частни граждански производства. 1751 дела по заповедни производства, от които са свършени 1744.
От свършените през 2022 г. от РС - Лом 592 наказателни дела в тримесечен срок са приключени 435 /73%/. През 2022 г. в РС е имало за разглеждане 290 наказателни дела от общ характер. От тях са свършени 212 /73,10%/. Свършени са 78 дела за общоопасни престъпления, от които 54 дела за престъпления против собствеността, 40 дела за престъпления против стопанството,11 дела за престъпления против брака, семейството и младежта, 7 дела за престъпления против правата на гражданите, 12 дела за престъпления против личността, 5 дела за престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации, 4 дела за документни престъпления,1 дело за престъпление против реда и общественото спокойствие. Имало е за разглеждане и 16 наказателни дела от частен характер. От тях са свършени 8 дела, като 3 дела са решени с присъда и 5 дела са прекратени поради оттегляне на тъжбата. През 2022 г. в РС - Лом е имало за разглеждане 34 дела по чл.78а от НК – освобождаване от наказателна отговорност с определяне на административно наказание. От тях са свършени 33 дела, едно е прекратено. Имало е за разглеждане и 93 частни наказателни дела, от които са свършени 89, всичките в тримесечния срок. Постъпило е 1 дело по жалба за налагане на възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Делото е прекратено. Имало е за разглеждане и 150 административни дела. От тях са свършени 110 дела - 45 от тях са по КАТ, 10 по МВР, 3 от Здравната инспекция, 3 по Комисията за защита на потребителите, 1 по Указа за борба с дребното хулиганство и др. На съд през 2022 г. в РС – Лом са предадени за престъпления от общ характер 241 лица, 10 лица за престъпления от частен характер и 32 лица по чл. 78а от НК – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Осъдени са всичко 223 лица за престъпления от общ характер, 2 лица за престъпления от частен характер и 30 лица по чл.78а от НК. Като непълнолетни са осъдени 4 лица за престъпления от общ характер. На „Лишаване от свобода“ до 3 години са били осъдени 144 лица, като за 98 от тях е приложено условно осъждане. На „Лишаване от свобода“ от 3 до 15 г. е осъдено 1 лице. Глоба е наложена на 20 лица по наказателни от общ характер дела, на 2 лица по наказателни от частен характер дела и на 30 лица по чл. 78а от НК. Осъдени на пробация са 54 лица и на 4 лица са наложени други наказания. 
През 2022 г. в Бюро съдимост при РС - Лом са издадени 2349 свидетелства за съдимост и 4137 справки за съдимост. 
В Съдебно изпълнителната служба при РС - Лом през 2022 г. са постъпили 668 изпълнителни дела, за сумата 8 248 139 лв. Общо на производство е имало 3844 изпълнителни дела. От тях са свършени/прекратени 648 изпълнителни дела, изпратени на друг съдебен изпълнител са 45 и са останали несвършени в края на отчетния период 3 196 дела. Събраната от длъжниците през 2022 г. и реално изплатена сума е в размер на 464 494 лв., а останала в края на периода сума за събиране е 19 917 854 лв. 
През отчетната година в Службата по вписвания са образувани общо 3362 нотариални дела и са извършени 9183 вписвания. 
През 2022 год. за първи път от пет години РС - Лом е работил с пълен съдийски състав с шестима съдии. Въпреки това магистратите са работили при високо ниво на натовареност според правилата за оценка, приети от ВСС, и отчитайки този факт, с Решение на Пленума на ВСС от м. декември 2022 г. е разкрита още една, седма щатна длъжност „съдия“ в РС – Лом, за която е обявен конкурс. И през изминалата година магистратите и служителите в съда са работили с чувство за отговорност за осигуряване на ефективен достъп до правосъдие, отчетност и прозрачност на работните процеси. Запазена е тенденцията от предходните години за постигане на много добри резултати , констатира отчетният доклад на РС- Лом. Всеки един от екипа на съда е положил усилия и продължава да работи активно и отговорно за един независим съд, който работи по европейски стандарти за върховенство на закона и за увеличаване на доверието на обществото в съдебната система, отбеляза Председателят на съда съдия Албена Миронова. Магистратите обсъдиха с Председателя на ОС – Монтана съдия Милена Бранкова проблеми, свързани с организацията на дейността, натоварвенето на съдиите и работата с Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/.  
„Резултатите от работата ви са много добри, винаги може да разчитате и на помощта на колегите си от Окръжен съд“ заяви съдия Бранкова и пожела на екипа на РС- Лом здраве и успехи.
 
13.03.2023, 14:55 часа
448 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha