РИОСВ-Враца си търси главен експерт, вижте какви са условията

РИОСВ-Враца си търси главен експерт, вижте какви са условията Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца си търси главен експерт, научи агенция BulNews. 
Ето и задачите на бъдещия служител:
• Осъществява дейности по управление на цялостния процес по набиране, подбор и кариерно развитие на служителите; 
• Изготвя документация, отговаря за подготовката и провеждането на конкурсни процедури и такива за конкурентен вътрешен подбор за свободните длъжности в инспекцията, включително участва в конкурсни комисии; 
• Отговаря за правилното изготвяне на документите, свързани с възникване, промяна и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите; 
• Организира и отговаря за създаването, съхраняването и актуализирането на служебните и трудови досиета на служителите; издава, вписва съответните промени, съхранява и приключва служебните и трудови книжки; 
• Изготвя заповеди за повишаване в ранг на държавните служители при придобито право; 
• Изготвя заповеди, свързани с ползване на отпуски на служителите; 
• Участва в дейностите по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики; 
• Изготвя и актуализира длъжностното и поименно щатно разписание на РИОСВ-Враца; 
• Организира попълването от служителите на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Води регистър на подадените декларации; 
• Организира и координира обучението на персонала. Обработва заявки за обучение на служителите в информационната система на ИПА; 
• Участва в разработването и реализацията на дейностите по оценяване изпълнението на служителите; 
• Изготвя становища, справки и отчети в областта на човешките ресурси; 
• Изготвя ведомости за заплати и всички изискуеми документи към тях; 
• Води касова книга за паричните средства и извършва касови операции; 
• Съставя и обработва първични и вторични счетоводни документи; 
• Участва в извършването на годишните инвентаризации по Закона за счетоводство; 
• В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора, свързани с дейността на инспекцията. 
Изисква се висше образование в областите икономика, човешки ресурси, счетоводство или финанси. Мераклиите за поста трябва да имат и поне 2 години трудов стаж. Необходима е също така компютърна грамотност и добри познания на нормативната база.
Минималният размер на основната заплата е 780 лв, като при определянето му се отчитат квалификацията и професионалния опит на кандидата
Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца е административна структура към Министерство на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво. В административните граници на РИОСВ попадат десет общини: Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин. В областта има общо 123 населени места – 8 града и 115 села. РИОСВ - Враца има регулиращи, контролни и информационни функции, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни актове. При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Враца разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата. Контролните функции на РИОСВ - Враца се състоят в осъществяването на превантивен, текущ и последваш контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. Информационните функции на РИОСВ – Враца включват предоставяне на информация на обществеността и средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.
 
24.03.2023, 10:52 часа
2466 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha