Община Оряхово с важно съобщение за избора на съдебни заседатели

Община Оряхово с важно съобщение за избора на съдебни заседатели Общински съвет Оряхово удължава срока за прием на документи по открита процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Оряхово и Окръжен съд – Враца.
Вижте обявението: 

"Общински съвет - Оряхово удължава срока за прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Оряхово и Окръжен съд – Враца.
Съгласно Решение №568 от 27.07.2023 г. на Общински съвет Оряхово и на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68 от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и получени писма с Вх.№681/07.04.2023г., относно предлагане и избиране на кандидати от Община Оряхово за съдебни заседатели при Районен съд – Оряхово и писмо с Вх.№705/19.05.2023г. за Окръжен съд – Враца от Административния ръководител - Председател на Окръжен съд - Враца  и във вр. с чл.60 от АПК, Общински съвет Оряхово УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОТКРИТА процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Оряхово и Окръжен съд – Враца.
при следните правила:
1.     Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и  ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2.    Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Оряхово  www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet , ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Оряхово  в срок до 31.08.2023 г.
3.    Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
    В срок до 31.08.2023 г.от 08.00 ч. до 17.00 часа, в деловодството на Общински съвет Оряхово, в сградата на Община Оряхово, ет.3, стая 309, кандидатите подават следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие /по образец/;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. 
02.08.2023, 10:27 часа
427 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha