Само за месец: Инспектори друснаха актове за 18 бона на врачански фирми

Само за месец: Инспектори друснаха актове за 18 бона на врачански фирми Служители на Инспекцията по труда във Враца написаха актове за 18 000 лева на фирми. Това става ясно от отчета за контролнатата дейност на дирекцията за времето от 1 до 30 септември. 
През отчетния период дейността на дирекцията е била насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Акцент в контролната дейност са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови, както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда. 
Проверени са 106 предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:
- Проверени за първи път – 10 бр.;
- Работещи чужденци – 15 лица.;
- Работещи непълнолетни - 7 лица.
Извършени са 106 проверки, в т.ч.:
- Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 12 бр.;
- Проверки за изпълнение на дадени предписания – 24 бр. 
Извършени съвместни проверки с:
- НОИ – 2 бр.
- НАП – 1 бр.
- РИОСВ – 1 бр.
- Представители на синдикати – 1 бр.
- Представители на работниците и служителите – 28 бр.
- Общо констатирани нарушения – 561 бр., от тях неизпълнени предписания – 1 бр. 
В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 549 бр. задължителни за изпълнение предписания. 
• Спрени машини и съоръжения – няма.
• Спрени работни места – няма.
• Отстранени лица – няма.
Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:
- Съставени актове за административни нарушения – 14 бр. (от тях 5 бр. са за работа без трудов договор) за 18 000 лв.
- Издадени са Наказателни постановления за стар период – 13 бр. за  25 960 лв.
Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 4.
Инспекцията по труда е участвала в 2 бр. разследване на трудови злополуки. 
Благодарение намесата на Дирекция „Инспекция по труда“-Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За периода има неизплатени трудови възнаграждения в една фирма за 17 000 лв.

Ефекти от инспекционната дейност
• Подобрява се организацията по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията.
• Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска чрез предоставянето на информация по време на проверките.
• Подобрява се качеството на оценката на риска, а оттам и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина. 

Приоритетите за изпълнение на планираните мерки през 2023 г.: 
На 05.09.2023 г. стартира кампанията на Главна инспекция по труда, насочена към гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения на работниците и служителите. Фокусът на кампанията са работодатели, за които в предходни проверки е установено, че бавят изплащането на заплати. Ограничаването на недекларирания труд е сред акцентите в дейността на Инспекцията по труда. Освен работата без трудов договор, част от проявите му са и нарушенията, свързани със заплащането на труда, по работното време, отпуските и др.
Нарушенията, свързани със забавени възнаграждения и обезщетения (чл. 128, чл. 228, ал. 3 и чл. 245 от Кодекса на труда) са основание за отстраняване на участници от обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвидено е обаче те да бъдат отстранени, след като дължимите суми бъдат изплатени на работниците и служителите. След представянето на доказателства за изплащането им участникът в обществената поръчка може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушенията с влязло в сила наказателно постановление https://www.gli.government.bg/bg/node/12596 
От 2018 г. Инспекцията по труда получи правомощие да инициира производство по несъстоятелност на работодатели, които бавят възнагражденията за повече от два месеца на поне 1/3 от работниците и служителите. В тези случаи се подават искови молби към съда, за да може работниците и служителите да се обърнат към Фонда за гарантирани вземания. 
Инспекцията по труда обръща внимание, че през годината се увеличи броят на работодателите, които наемат непълнолетни лица, като те полагат труд при облекчен режим на работа. Работното време за тях е 35 часа седмично при петдневна работна седмица, за което следва да получават минимум минималната работна заплата.  Забранено е полагането на извънреден и нощен труд. За лицата, ненавършили 16 години, нощен е трудът, положен от 20.00 ч. до 06.00 ч. сутринта. Основният платен годишен отпуск е в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.
Полагането на труд от непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление, като при установени такива нарушения задължително се сезира Прокуратурата за стартиране на наказателно производство. 
 Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389. Реално от работодателя се изискват документи, каквито той би трябвало да осигури, независимо дали на работното място ще полага труд непълнолетно лице или пълнолетно.
05.10.2023, 16:54 часа
1514 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha