Полицаи и прокурори нахлуха в общината в Бойчиновци, ровят Сретениев за европроекти /снимки/

Полицаи и прокурори нахлуха в общината в Бойчиновци, ровят Сретениев за европроекти /снимки/ Главна дирекция национална полиция и прокуратура влязоха в общината в Бойчиновци рано тази сутрин, научи BulNews. По непотвърдена информация проверяват за изпълнението на европроектите в общината.
Извършват се претърсвания и изземвания в кабинетите на кмета, на зам.-кмета, в кабинета за европроекти и този на общинска собственост. Все още няма информация има ли представител и на Европейската прокуратура, която също е сезирана.
Получен е официален отговор от Държавен фонд Земеделие, че отказва да удължи проекта за изпълнението на пътищата в общината.
От Фонда настояват общината да върне авансовото плащане от над 3 млн. лева. Проектът е по програма за развитие на селските райони.
На последните избори кметът на Бойчиновци Светлин Сретениев спечели пореден четвърти мандат. Седмица, след като положи клетва, бяха подадени сигнали за уволнения на служители.

Ето и официалния отговор на Държавен фонд Земеделие:
На 23.03.2023г. Община Бойчиновци подава молба за удължаване срока на договор № 12/07/2/0/00050 от 09.07.2019 г. Като причини за исканото удължаване, общината посочва, че поради неподходящи метеорологични условия, изпълнението на строително-монтажните работи на обекта са преустановени и е подписан Акт, Образец 10 на 11.01.2023г.
След извършване на необходимите проверки от страна на ДФ „Земеделие“ е установено, че към молбата не са приложени документи, доказващи необходимостта от удължаване срока на договора, поради което до Община Бойчиновци е изпратено уведомително писмо за предоставяне на допълнителни документи на 27.04.2023г. От получената обратна разписка става ясно, че уведомителното писмо е получено от кандидата на 02.05.2023г.
Съгласно чл. 52, ал. 3 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
„При нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, както и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването“.
В рамките на установеният срок в ДФ „Земеделие“ не е получен отговор от Община Бойчиновци и изисканите документи не са представени.
На основания чл. 52, ал. 3 от  НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г., е постановен отказ от сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Бойчиновци и до кандидата е изпратено Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс на 11.07.2023г.
Община Бойчиновци подава жалба до Административен съд – Монтана чрез ДФ „Земеделие“ срещу Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс. Жалбата е изпратена до Административен съд – Монтана и е стартирано съдебно производство.
След постановения отказ, до Община Бойчиновци е изпратено Уведомително писмо – предизвестие на 23.08.2023г., с което общината е уведомена, че не е спазен срокът за подаване на заявка за окончателно плащане, с което са нарушени разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 1, т. 4 от № 12/07/2/0/00050 от 09.07.2019 г. и чл. 44, ал. 2 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. На общината е указан 14-дневен срок от получаване на писмото, в който да бъдат представени надлежни доказателства, удостоверяващи наличие на особени непредвидени обстоятелства, довели до обективна невъзможност за подаване на заявка за плащане в договорно и нормативно определения срок. Община Бойчиновци е уведомена, че при непредставяне на посочените надлежни доказателства, ДФ „Земеделие“ ще пристъпи и към издаване на акт за установяване на публично държавно вземане в общ размер на 3 176 392,70 лева, състояща се от 2 646 993,96 лева изплатена субсидия по заявка за авансово плащане и 529 398,74 лева, съгласно искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане ведно със законната лихва, считано от датата на изплащане на авансовото плащане (14.09.2020г.) и от дата на изплащане на финансирани разходи за ДДС към заявка за авансово плащане (05.10.2020г.). С писмото изпратено до кандидата,  ДФ „Земеделие“ открива производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане за посочената сума.
Община Бойчиновци възразява срещу Уведомително писмо – предизвестие. Приложените към възражението документи не са счетени за основателни за наличие на особени непредвидени обстоятелства, довели до обективна невъзможност за подаване на заявка за плащане в договорно и нормативно определения срок. До Община Бойчиновци е изпратена Нотариална покана, с която е предявено плащане на дължимата сума в общ размер на 3 176 392,70 лева. Кандидатът е информиран, че при неизпълнение на посоченото задължение за възстановяване на полученото плащане по Договора, ДФ „Земеделие“ ще предприеме действия за принудително събиране на дължимата сума.
23.11.2023, 11:25 часа
3939 1
Коментари

иван

23.11.2023, 11:39 часа
и през Мездра да минат че тук се краде яко !!!
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha