Губернаторът на Видин: Изборът на председател на общинския съвет е незаконен

Губернаторът на Видин: Изборът на председател на общинския съвет е незаконен Със своя заповед областният управител на Видин Иво Атанасов върна за ново обсъждане решение на общинския съвет, с което за председател е избран Светослав Цветанов Славчев.
"Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че решението е незаконосъобразно, поради съществени нарушения на материалноправните и административнопроизводствените правила.
Обстойният преглед установи, че горепосоченото решение на Общински съвет - Видин е прието в противоречие на разпоредбата на чл.24, а именно - налице е основателно съмнение по отношение наличието на изискуемият се брой легитимни гласове при повторното гласуване за избор на председател на Общински съвет - Видин. Видно от протокола от заседанието на комисията за избор на председател, един от членовете на комисията е подписал протокола с особено мнение, като в същото е посочено че друг от избраните трима членове на комисията не е присъствал при броенето на гласовете, както и че са налице белязани бюлетини, които следва да се обявят за недействителни.
Във връзка с горното, в областна администрация - Видин от общински съветници са постъпили сигнал и жалба, касаещи наличие на извършени нарушения при броенето на гласовете, като два броя от пликовете, в които се съдържат бюлетини на единият от кандидатите са маркирани от вътрешната страна, като по този начин се нарушава тайната на вота, и респективно се нарушава разпоредбата на чл.24 от ЗМСМА. Също така са наведени твърдения за отправени заплахи срещу общинския съветник като по този начин е нарушена волята на право на свободен избор на същата.
На последно място, решението предмет на настоящата заповед, е прието и при липса на мотиви за вземане на същото. В чл.21 от ЗМСМА са посочени основни правомощия на общинския съвет, които му определят качество на административен орган с административни правомощия, съгласно която всеки административен акт следва да съдържа фактически и правни основания за издаването му. Липсата на задължителни реквизити обуславя неговата непълнота и необоснованост. Изискването за мотивиране на административния акт е абсолютна предпоставка за неговата законосъобразност”, се посочва в мотивите на заповедта на областният управител.
Заповедта e изпратена на Председателя на Общински съвет – Видин за изпълнение на процедурата по чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на кмета на община Видин за сведение.
Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила, съгласно чл.45, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
30.11.2023, 16:29 часа
867 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha