Отчитат повече безработни във Врачанско през януари

Отчитат повече безработни във Врачанско през януари В края на януари 2024 г. броят на регистрираните безработни лица в Дирекция ”Бюро по труда” - Враца е 1833, като броят им е с 58 лица повече в сравнение с предходния месец декември 2023 г. и със 124 лица повече в сравнение със същия месец на миналата година.
Равнището на безработица е 6,42% за ДБТ – Враца, като е нараснало с 0,2 процентни пункта в сравнение с декември 2023г. 
- Община Враца - 4,91%
- Община Криводол - 22,89%
Равнище на безработица към 31.01.2024 год. за страната - 5,85 %
Равнище на безработица към 31.12.2023 год. за страната - 5,58%
Равнище на безработица за Областта  към 31.01.2024 год - 11,20 %
Равнище на безработица за Областта  към 31.12.2023 год - 10,80 %
Равнище на безработица, за Област Враца към 31.01.2024г.
Безработни младежи до 29 год. са 263-ма: 181 за Община Враца и 82-ма за Криводол.
В сравнение с декември 2023 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е нараснал с 6 броя или 2,33%, като нарастването се дължи основно на регистрираните в община Враца младежи, които са с 9,04% повече спрямо предходния месец, а при регистрираните в община Криводол се наблюдава намаляване на броя с 9 лица.
Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност са 76,43%, а с основно и по-ниско образование са – 52,85%.    
Безработните над 50-годишна възраст са 736 - Община Враца – 531, Община Криводол - 205.
Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с 34 лица спрямо предходния месец.
Безработните лица с намалена работоспособност са 240 - Враца – 210, Криводол – 30.
Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е нараснал с 26 лица спрямо предходния месец. 
Продължително безработните лица са 323 - Враца – 149, Криводол – 174.
Броят на регистрираните продължително безработни лица се е запазил спрямо предходния месец, като за община Враца се наблюдава нарастване на броя с 9 лица, а за община Криводол той намалява с 9 лица.
Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 15 и представляват 4,64 % от общия брой продължително безработни лица.
Образователен признак:
- Висше образование - 245;
- Средно образование - 808;
- Основно и по-ниско - 780.
Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните: 
- броят на регистрираните безработни лица с висше образование нараства с 9 лица спрямо предходния месец;
- нараснал е броят на регистрираните лица със средно образование спрямо предходния месец с 1,64%, а на тези с основно и по-ниско образование нараства с 4,84%. 
Входящият поток през януари 2024 г. е 357 лица, като от тях 352 (98,60%) са новорегистрирани и 5 лица (1,40%) са с възстановена регистрация. Входящият поток е нараснал спрямо м. декември 2023 г. със 131 лица. 
От новорегистрираните безработни лица:
- 215 или 61,08% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;
- 31 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост; 
- 23 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната; 
- 101 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.
Изходящият поток през януари 2024 г. обхваща 299 лица, като той е нараснал със 117 лица в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 210 лица започнали работа и 89 лица отпаднали от регистрация в ДБТ. 
От започналите работа лица 180 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:
- 207 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 177 чрез бюрото по труда;
- 3 лица по Проект „Младежка заетост+“ по П „РЧР“.
През януари работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 184 работни места.
През януари 2024 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (43 места), държавно управление (33 места), образование (29 места), строителство (16 места) и други. 
В сравнение с декември 2023 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 67. 
Със свободните работни места от предходния месец – 148, през текущия месец на безработните лица са предложени общо 333 работни места.
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.
През месец януари в Дирекция ”Бюро по труда” – Враца по Програмата са работили 20 лица.
Национална програма “Помощ за пенсиониране”.
Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.
През януари в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 9 лица.
През отчетния месец 6 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 7 лица по Национална програма “Мелпомена”.
През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 12 лица. През отчетния период при реализацията на схеми по П "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:
По проект „Младежка заетост +“ през месец януари 2024 г. в заетост по условията на проекта са включени 3 лица. През отчетния месец по условията на проекта са работили 5 лица.
По проект „Започвам работа” по П „РЧР” – Компонент 1 „Активиране” през отчетния месец са активирани 17 лица. Същите попълниха анкетни карти.
По проект „Родители в заетост” по П „РЧР” през отчетния месец за включване в проекта са подали заявления 1 родител и 1 безработно лице, желаещо да бъде детегледач. Общо по условията на проекта са работили 20 лица.
22.02.2024, 14:15 часа
294 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha