Съдия Милена Стоянова встъпи в длъжност като председател на Районен съд - Видин

Съдия Милена Стоянова встъпи в длъжност като председател на Районен съд - Видин Вчера председателят на Окръжен съд Видин – съдия Илия Илиев, официално подписа акта за встъпване в длъжност на новия председател на Районния съд в града – съдия Милена Стоянова.
Тя бе избрана съгласно Решение по Протокол № 21 от 23 април 2024 година. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, гласуваха единодушно с 9 гласа „за“ съдия Милена Стоянова, като обърнаха внимание на убедителното ѝ представяне, професионализма и дългогодишния ѝ опит. Съдия Стоянова има над 24 години професионален стаж, от които 17 години юридически стаж като съдия в Районен съд – Видин, където правораздава и към момента.
Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, подкрепиха съдия Стоянова и отбелязаха, че магистратът има добър поглед за организацията на дейността на съда и предлага адекватни решения. Мотивираха се с дадената ѝ от общото събрание единодушна подкрепа отбелязаните от магистратите нейни качества като компетентна, отговорна и справедлива, както и заявената подкрепа от председателя на Окръжен съд – Видин.
Основните приоритети на магистрата са усъвършенстване на добрите практики, постигане на още по-добри резултати в предоставяното срочно и качествено правораздаване, както и издигане на авторитета на институцията в обществото. Предвид това новият председател на Районен съд-Видин си поставя за цел да обезпечи равномерната натовареност на съдиите, като се предприемат мерки за редуциране на неоснователните самоотводи и отводи, да продължи изготвянето на ежемесечни справки за образуваните и приключени дела и да въведе ежемесечен мониторинг на делата, по които не са предприети процесуални действия. Съдия Стоянова акцентира върху професионалната квалификация и мотивацията на съдии и съдебни служители и се ангажира да продължи практиката за съвместни тематични регионални обучения с участие на колеги от съседни съдебни райони, както и обсъждането на противоречивата съдебна практика и законодателните промени. За подобряване на съдебната дейност и създаване на по-добра организация на работа, магистратът предвижда провеждане на анкети сред гражданите и адвокатите за установяване на проблеми, както и анонимни анкети сред съдебните служители. Обръща внимание на значението на публикуваната на интернет сайта на съда информация за дейността му за дела с висок обществен интерес, предстоящи конкурси и други. Приоритет за магистрата е повишаването на авторитета и доверието в съда, които ще се осъществят посредством общите усилия на магистратите и съдебните служители, чрез прозрачност при провеждане на конкурси за съдебни служители, чрез продължаване на въведената практика „Ден на отворени врати“, чрез провеждане на симулативни съдебни заседание с участието на ученици и  др.
Уповавайки се на професионалния си опит и жизнен път, познавайки в детайли работата на всяко едно звено в Районен съд-Видин, имайки подкрепата на колегите и съдебните служители и силна лична мотивация, съдия Стоянова ще работи всеотдайно, както и досега, за да може институцията да продължава да бъде гарант за прозрачно, достъпно, безпристрастно и справедливо правосъдие.
Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев и стария председател на Районен съд-Видин – съдия Даниел Цветков, пожелаха на съдия Милена Стоянова успешен мандат.
15.05.2024, 16:14 часа
406 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha