От "Бюрото по труда" във Враца отчитат спад на безработицата

От "Бюрото по труда" във Враца отчитат спад на безработицата В края на април 2024 г. броят на регистрираните безработни лица в Дирекция ”Бюро по труда” - Враца е 1777, като броят им е с 27 лица по-малко в сравнение с предходния месец март 2024 г. и с 39 лица повече в сравнение със същия месец на миналата година. /виж таблица 1/
Равнището на безработица е 6,23% за ДБТ – Враца, като е намаляло с 0,09 процентни пункта в сравнение с март 2024г.:
- Община Враца - 4,72%;
- Община Криводол - 22,64%.
Равнище на безработица към 30.04.2024 год. за страната - 5,68 %;
Равнище на безработица към 31.03.2024 год. за страната - 5,77%;
Равнище на безработица за Областта  към 30.04.2024 год - 10,98 %;
Равнище на безработица за Областта  към 31.03.2024 год - 11,05 %.
Безработни младежи до 29 години в областта са 220. /виж таблица 2/
- Община Враца - 138;
- Община Криводол - 82-ма.
В сравнение с март 2024 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е намалял с 37 броя или 14,40%, като намаляването се дължи основно на регистрираните в община Враца младежи, които са със 16,87% по-малко спрямо предходния месец, а при регистрираните в община Криводол намаляването е с 9 лица.
Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност са 72,73%, а с основно и по-ниско образование са – 52,27%. 
    
Безработни  над 50-годишна възраст – 744 бр.
- Община Враца – 537 бр.
- Община Криводол - 207 бр.
Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с 1 лице спрямо предходния месец.

Безработни лица с намалена работоспособност – 258 бр. 
- Община Враца – 220 бр.
- Община Криводол – 38 бр.
Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е намалял с 2 лица спрямо предходния месец.
 
Продължително безработни лица – 328 бр.
- Община Враца – 146 бр.
- Община Криводол – 182 бр.
Броят на регистрираните продължително безработни лица е намалял с 8 лица или 2,38% спрямо предходния месец, като за община Враца се наблюдава намаляване на броя с 9 лица, а за община Криводол той нараства с 1 лице.
Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 15 и представляват 4,57 %  от общия брой продължително безработни лица.

Образователен признак:
- Висше образование - 257 бр.;
- Средно образование - 762 бр.;
- Основно и по-ниско - 758 бр.;
Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните: 
- броят на регистрираните безработни лица с висше образование нараства с 12 лица спрямо предходния месец;
- намалял е броят на регистрираните лица със средно образование спрямо предходния месец с 5,69%, а на тези с основно и по-ниско образование намалява с 2,82%. 

Входящият поток през април 2024 г. е 268 лица, като всички са ново регистрирани. Входящият поток е нараснал спрямо март 2024 г. с 15 лица. 
От новорегистрираните безработни лица:
- 168 или 64,12% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;
- 1 лице е регистрирано през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост; 
- 35 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната; 
- 82 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.
Изходящият поток през м. април 2024 г. обхваща 296 лица, като той е нараснал с 5 лица в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 199 лица започнали работа и 97 лица отпаднали от регистрация в ДБТ. 
От започналите работа лица 143 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:
- 194 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 138 чрез бюрото по труда;
- 1 лице по НП "ЗОХТУ";
- 4 лица по Проект „Родители в заетост“ по П „РЧР“.
През април работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 192 работни места.
През април 2024 г. най-много свободни работни места са заявени от: търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (67 места), преработваща промишленост (49 места), държавно управление (48 места), хотелиерство и ресторантьорство (40 места) и други. 
В сравнение с м. март 2024 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 35. 
Със свободните работни места от предходния месец – 151, през текущия месец на безработните лица са предложени общо 470 работни места.
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.
През месец април в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 20 лица.
Национална програма “Помощ за пенсиониране”.
Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.
През април в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 9 лица.
През отчетния месец 6 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 7 лица по Национална програма “Мелпомена”.
През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 8 лица.  
През отчетния период при реализацията на схеми по П "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:
По проект „Младежка заетост +“ през месец април 2024 г. по условията на проекта са работили 8 лица.
По проект „Започвам работа” по П „РЧР” – Компонент 1 „Активиране” през отчетния месец са  активирани 22 лица.  Същите попълниха анкетни карти.
По проект „Започвам работа” – Компонент 3 „Заетост” през месец април 2024 г. са приети и обработени 64 заявки за 123 работни места. Сключени са 10 договора с работодатели за 14 работни места.
По проект „Родители в заетост” по П „РЧР” през отчетния месец за включване в проекта са подали заявления 2 родители и 3 безработни лица, желаещи да бъдат детегледачи. Общо по условията на проекта са работили 25 лица.
По Националния план за възстановяване и развитие през април 2024 г. 18 безработни лица са преминали присъствено обучение по КК4 „Цифрова компетентност“, Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) по „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“. Извършени са 2 проверки на дистанционни обучения.
24.05.2024, 08:50 часа
413 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha