"Граждански блок": Анализ на състоянието на Въоръжените сили и мерки за възстановяване на техните способности - част първа

"Граждански блок": Анализ на състоянието на Въоръжените сили и мерки за възстановяване на техните способности - част първа Анализ на състоянието на Въоръжените сили и мерки за възстановяване на техните способности (кратък вариант)
Славната Българска армия е унизена от нашите “политици” и е сведена до размерите на духов оркестър. И след като нарязахме танкове, самолети и ракети, които могат да носят ядрен заряд, имаме само чертежи. 
Народът е казал, че който не храни своя армия ще храни чужда. Но проблемът е, че тези, които ни управляват мислят за нас като завоеватели и плячка. 
Военните ни са спечелили всички битки. Загивали са за Родината. Местели са семействата си от град на град. 
Време е да спечелим войната. И да си български войник и офицер отново да бъде повод за гордост.

(част първа)

1. Външна среда на сигурност.
Настъпилата сложност в глобалната среда на сигурност се характеризира с ескалация на рисковете и нарастване на потенциала на напрежение в стратегически важни региони. Глобалното противопоставяне премина към силови механизми за промяна на световния ред и извоюване на сфери на доминация и влияние. Основният фактор на влияние върху средата на сигурност в широк мащаб оказа войната в Украйна и ивицата Газа. Това се отрази върху поляризацията, политиката на международните организации и на отделни страни членки. Нарасна ядрената заплаха, както и риска от постепенно въвличане на страните в една бъдеща нова световна война. Независимо от това, че конфликта в Украйна е основен дестабилизиращ фактор, хибридните заплахи, тероризмът, авторитарните режими, миграционните вълни, организираната престъпност, кибер-престъпността и когнитивните въздействия продължават да са главните предизвикателства за националната сигурност.

2. Състояние на въоръжените сили
От началото на прехода до днес БА е обект на непрекъснати реформи и експерименти. Много от предлаганите организационни и структурни промени са в повечето случаи наготово взети модели или добри практики, доказали се в други страни. Основната грешка при прилагането им у нас е, че не се отчитат традициите, организационната култура и духа на БА. В резултат на което, много от тях се провалиха или показаха много по-слаби резултати от съществуващите дотогава модели и структури. По този начин повечето от подсистемите на въоръжените сили бяха доведени почти до крах или до значително снижаване на тяхната ефективност.
- Основно слабостите са:
- замяната на Генералния щаб със специализираната администрация, като един от най-важните фактори за успешното провеждане на отбранителната политика, която в повечето случаи е пасивна, некомпетентна и неадекватна;
- въведеният модел на "умерена интеграция" между МО и ГЩ, който не доведе до желаните резултати;
- изградената единна мирно-военновременна структура, която доведе до невъзможност да нарастват силите и средствата на въоръжените сили в случай на криза;
- некомплекта от личен състав достигнал до критичната граница (над 22%, а за някои формирования тази цифра надвишава 30%), създаващ предпоставки за не изпълнение на основни мисии и задачи на въоръжените сили
- грешно изградена структура на Въоръжените сили, която е в пълно несъответствие с нейната численост (седем командвания) и затрудняват командната верига при взимане на решения.
- липсата на професионални структури, адекватни на условията на пазара на труда, за привличане, набиране и задържане на служба във въоръжените сили на качествен, добре подготвен и мотивиран личен състав;
- военнообразователната система не се ръководи от МО (това са специални ведомствени училища), а само се администрират процесите, което води до комерсиализация на обучението, ниско качество на военната подготовка, загуба на ценности и традиции в обучението и възпитанието на офицерския и сержантския състав и невъзможност да се реагира на динамично изменящите се потребности от кадри;
- инвестиционните проекти за модернизация на въоръжените сили са непълни и не обхващат цялостния процес за закупуване, въвеждане и използване на ново въоръжение и техника и не съответстват на финансовите възможности на страната.
- липсва баланс между инвестициите в личен състав, в техника и във военна инфраструктура;
Основни причини за допускане на тези слабости е наличието на сериозни пропуски в нормативната уредба, занижена компетентност на администрацията, несъвършена организационна структура на въоръжените сили, неправилно целеполагане, сгрешени приоритети, неефективното използване на човешките и финансовите ресурси, некачествена подготовка, понижена мотивация и войскова дисциплина на военнослужещите, недофинасиране на основни дейности и мероприятия и липса на ясна визия за модернизацията и развитието на въоръжението и техниката.

3. Мерки за възстановяване способностите на Въоръжените сили
На основата на целите на отбранителната политика, заплахите за националната сигурност и състоянието на въоръжените са необходими спешни мерки в следните направления:
Организационно изграждане
Неотложните структурни промени в МО са:
- длъжността постоянен секретар на отбраната се закрива и се създава нова длъжност главен секретар, който отговаря за административната дейност в МО;
- част от специализираната администрация и ЩО се реорганизират в Стратегически щаб на отбраната (СЩО) подчинен на началника на отбраната.
- началникът на отбраната застава начело на командната верига.
- видовете въоръжени сили се подчиняват на началника на отбраната.
- оптимизира се командната структура като остават само три командвания;
- въвежда се изискването всички цивилни лица, заемащи длъжности, държавен експерт, началник на сектор, началник на отдел, заместник-директор и директор да притежават магистърска степен по Национална сигурност и отбрана, останалите служители да са придобили необходимата квалификация за длъжността, която заемат;
- не по-малко от 25% от длъжностите за цивилни служители в структурите на МО и БА се заемат от военнослужещи от резерва и запаса в съответствие с придобитата от тях квалификация;
- в дирекция „Управление на човешките ресурси“ се създава отдел "Набиране на военнослужещи";
- системата на военните окръжия се реорганизира и преминава в състава на Въоръжените сили. Военните окръжия станат главни информационни центрове за набиране на военнослужещи и резервисти (като запазват и досега съществуващите си функции). Военните отдели в общинските центрове (ако няма такива се разкриват) се организират в структура за набиране на кандидати за военнослужещи и резервисти;
- създава се Единен национален център за подбор и начална военна подготовка на кандидатите за войници. В него да се провеждат медицинските прегледи, психологическите тестове, изпитите по физическа подготовка, тестовете за обща култура и начална военна подготовка. Специалната военна подготовка се провежда в центровете за обучение на въоръжените сили;
- в Института по отбрана се създава структура, която да събира, обобщава и анализира информацията по демографското състояние и набирането на кандидати за служба във въоръжените сили;
- всички конкурси за заемане на длъжности в администрацията се провеждат анонимно от независими комисии, сформирани на лотариен принцип;
- Инспекторатът на МО става основен орган за контрол. Той оценява: изпълнението на целите на отбранителната политика; способностите на въоръжените сили за провеждане на операции; изпълнението на стратегическите, доктриналните и нормативните документи и ефективността на инвестициите в отбрана. Проверява: състоянието на дисциплината и морала във въоръжените сили и останалите структури на министерството, състоянието на специалната и бойна подготовка на военните формирования и подготовката на щабовете. Контролира изпълнението на нормативните и поднормативните документи. Реагира на сигнали и жалби. Инспекторатът е независима структура, пряко подчинена на министъра на отбраната и при своята работа може да използва външни структури за извършване на социологически проучвания и изготвяне на експертни оценки.

Хората в отбраната
Извършват се следните дейности:
- системата за привличане, набиране и обучение се преструктурира, централизира и адаптира към изискванията на пазара на труда;
- възрастта за приемане на служба на войници става 34 години. Заплатите на войниците в родовете войски с най-голям некомплект са увеличават с 30% над останалите;
- задължително в началото се провежда обучение на новоназначените цивилни служители в курсове (във военната академия и висшите военни училища) с продължителност 1-2 седмици, включващо обща подготовка по сигурност и отбрана и специална подготовка за длъжността;
- основното месечно възнаграждение се привежда в съответствие с риска на военната професия, като важен елемент за поддържането на войнския дух и мотивацията на военнослужещите. То се определя ежегодно за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи, като минималната работна заплата за следващата година се увеличава с коефициент определен в Закона за отбраната и въоръжените сили.
- изготвя се социален пакет, който да е конкурентно способен с тези от другите сектори; В него се включват следните допълнителни месечни възнаграждения за специфични условия труд:
- допълнително месечно възнаграждение за фактическо командване на личен състав;
- за по-висока лична квалификация - от 5% до 10% от МРЗ ;
- за работа в полеви условия – 0,20% от МРЗ на час;
- за откриване, обезвреждане и унищожаване на боеприпаси - от 30% до 200% от МРЗ;
- специфични условия на труд на медицинските кадри - от 7% до 55% от МРЗ ;
- допълнителни месечни възнаграждения, изплащани на плавателния състав - от 2% до 200% от МРЗ - ежемесечно;
- допълнителни месечни възнаграждения за видове дежурства, при длъжности, за които дежурството не е изпълнение на основна служебна функция ;
- допълнителни месечни възнаграждения за извънреден труд;
- изплащане на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в операции и мисии извън територията на страната на обезщетения в размер на минималната работна заплата, установена за страната за периода, през който военнослужещите отсъстват;
- пътуването на военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната, веднъж в годината е за сметка на Министерството на отбраната;
- да се прави преглед на стойността на добавките всяка година.
- за да се спре процеса на напускане на кадри се създадат условия за баланс между способностите и разходите за личен състав, въоръжение и техника, тилово осигуряване и инфраструктура;
- намаляване на жилищната криза чрез публично-частно партньорство и облекчени условия за кредитиране (сложно, тъй като трябва да се намери форма за нисколихвено дългосрочно кредитиране - т.е. гаранции от държавата.) - МО да гарантира кредите на военнослужещите при закупуване на жилище при предварително изготвени условия и проучвания;
- грижи за семействата/децата на военнослужещите чрез, подобряване на реда и условията за здравеопазване, спортна и развлекателна дейност;
- да се предприемат стъпки на обществото да се предоставя правдоподобна информация за това, което се прави за армията.
06.06.2024, 13:57 часа
224 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha