Удължават с 6 месеца проекта „Патронажна грижа + в Община Бяла Слатина“

Удължават с 6 месеца проекта „Патронажна грижа + в Община Бяла Слатина“ Удължаването на срока на проекта е факт, след като на 15.06.2022 г., инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина, подписа Допълнително споразумение към административен договор № BG05M9OP001-6.002-0135-C01 с управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектът „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“ е удължен с още 6 месеца – до 31.12.2022 г. За тази цел Община Бяла Слатина ще получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на  219 652,80 лева.
И занапред дейностите по проекта ще се изпълняват в две направления:
По първото направление ще продължат да се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги, в домовете на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставените под карантина заради COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. Предоставяните услуги са изцяло освободени от такси и потребителите не заплащат за тяхното ползване, като всички разходи са изцяло за сметка на бюджета на проекта. В момента патронажната грижа се предоставя на 96 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, текущо почистване на дома и др. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: медицински сестри, домашни помощници.
В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също ще продължат досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала, мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги.
Тук се включват закупуване на дезинфекционни препарати и оборудване, имащи пряко отношение към създаване и поддържане на безопасна работна среда в социалните услуги, гарантираща здравето на потребители и служители.
Проектът „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2”.
27.06.2022, 11:53 часа
257 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha