АДФИ глоби ВиК Монтана за нарушение в обществена поръчка за 1 200 000 лв.

АДФИ глоби ВиК Монтана за нарушение в обществена поръчка за 1 200 000 лв. На 05.05.2021 г., във „В и К“ ООД – Монтана, не е приложена контролна дейност „система за двоен подпис“ при сключване на Договор от 05.05.2021 г. за доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Монтана, като същият договор не е подписан от лицето, отговорно за счетоводните записвания в дружеството. За установеното нарушение са съставени 2 броя АУАН срещу отговорните лица. Управител на дружеството е Валери Иванов.
Проверено е възлагането на обществена поръчка с УИН 00567-2021- 0008, чрез „договаряне без предварителна покана за участие“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП, открита с Решение No D115473 от 28.04.2021 г., както и сключването на договор от 05.05.2021 г. с изпълнител „Синергон Енерджи“ ЕООД, София. Поръчката е с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“ и с прогнозна стойност 1 200 000 лв. без ДДС.
При проверката е установено нарушение на чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП – процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие, с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“, е открита без да са налице условията за провеждане на този вид процедура.
За установеното нарушение е съставен АУАН срещу отговорното длъжностно лице.
07.06.2023, 09:27 часа
4749 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha