Парламентът прие на първо четене законови промени, свързани с концесиите за добив на подземни богатства

Парламентът прие на първо четене законови промени, свързани с концесиите за добив на подземни богатства Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подземните богатства, внесени от Министерския съвет.
Измененията са свързани с влизането в сила на новия Закон за концесиите през януари 2018 г. От него са изключени концесиите за добив на подземни богатства, което е довело до празнота в нормативната уредба по отношение на осъществявания от министъра на енергетиката контрол по изпълнение на концесионните договори, както и по отношение на изменението на действащи концесионни договори.
Със законопроекта се регламентират конкретни срокове за откриване на производството по предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, съответно за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства. Предвидени са конкретни разпоредби относно доказване наличието на управленски и финансови възможности на кандидатите за предоставяне на такива разрешения. Включени са разпоредби, регламентиращи възможността за изменение на действащи концесионни договори за добив на подземни богатства, както и разпоредби, уреждащи последиците от прекратяване на концесионни договори за добив на подземни богатства, включително условия и ред за предаване и приемане на обекти на концесия при прекратяване на концесионните договори.
Изчерпателно са уредени основанията, при които кандидат за предоставяне на разрешение или на концесия не се допуска до съответното производство. С цел осигуряване на ефективно управление на подземните богатства и недопускане на умишлено блокиране на отделни находища на подземни богатства се регламентира възможността за прекратяване на концесионен договор за добив на подземни богатства в случаите, при които концесионерът в продължение на 3 години от влизането в сила на договора не е започнал добив на подземни богатства по причини, за които той отговаря.
Предвид спецификата на дейностите, се предвижда възможност срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море да бъде удължен до две години.
21.05.2020, 15:08 часа
407 0
Остави коментар
Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
capctha